Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
(concept) Beleidsplan Grensoverschrijdend Krekengebied
Schelde schoner door saneren waterbode
Watervogels in de internationale beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde
Commotie rond de Westerschelde
MER schelpenwinning
De morfologische ontwikkeling van het Sieperdaschor tussen 1990 en 1997
Landelijke beleidsnota schelpenwinning
Psychologische en sociologische aspecten bij de evoluties in het Schelde-bekken
Waterschaarste Schelde stroomgebied neemt zorgelijke vormen aan
Vierde Nota waterhuishouding -regeringsbeslissing
Schelde Actieprogramma (SAP) = Programme d'actions Escaut [S.l.]
Aantalsfluctuaties van enige niet commerciële vissoorten in het Schelde estuarium en de Voordelta
Verruiming vaargeul; Hoofdrapport Milieueffectrapport Verruiming vaargeul BenedenZeeschelde en Westerschelde (379A)
Verruiming vaargeul; Hoofdrapport Actualisatie strategisch milieueffectenrapport Verruiming vaargeul BenedenZeeschelde en Westerschelde(379B)
Verruiming vaargeul; Hoofdrapport Passende Beoordeling (379C) Verruiming vaargeul; ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde (379E)
Verruiming vaargeul; publiekssamenvatting Verruiming vaargeul Westerschelde
Watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta 1997 / 1998
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43'
Schelde Actieprogramma (SAP) = Programme d'actions Escaut
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43'
Richtlijn 2000/60/
Memorandum van overeenstemming tussen Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium; memoradum van Kallo 2001
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Met het tij mee
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43'
rapport 5
Gewikt en gewogen
Morfologische ontwikkeling Westerschelde 1931 - 2000
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/ 43'
Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal (Hoofdrapport)+ herziene versie deelstudie natuur en ecologie (deel 8) + aanvulling MER WCT (februari 2002)+ Herziening Streekplan Zeeland Startnotitie en samenvatting MER
De toestand van de bodem van de Westerschelde aan het begin van de verruiming 48'- 43'
Inspraakrapport Westerschelde Container Terminal
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Westerschelde Container Terminal en de Aanvulling daarop
Macrozoobenthos and waterbirds in the estuarine environment = Macrozoöbenthos en watervogels in het Schelde-estuarium
Natuurherstelplan Zeeschelde = Rehabilitation plan for the Zeeschelde
Projectsecretariaat Langetermijnvisie Westerschelde-estuarium,
Situatieschets korte termijn Schelde-estuarium
Studiedag langetermijnvisie Schelde-estuarium
Veiligheid als basis voor discussie.
Rapport: Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde Brussel
14 januari 2003 ; 2e druk 88 pag. incl. bijlagen
The link between morphology and ecology in the Long Term Vision for the Schelde Estuary
Verkenning van een strategie voor natuurcompensatie bij een mogelijke verdieping in het Schelde-estuarium
Naar een nieuw Sigmaplan
Waardering voor de Westerschelde.
Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen t.b.v. de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium
Evaluatierapport Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998 - 2001
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
De Delta in Zicht
Zandwinning Westerschelde
Tussentijds Evaluatierapport Schelde Actieprogramma
Water en Zand in Balans
Situatieschets Visserij Schelde estuarium (2000)
Recreatietellingen Westerschelde 2002
Studierapport natuurontwikkelingsmaatregelen t.b.v. de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium
Algemeen Waterkwaliteitsplan (2) Boven-Schelde 66 pag. ill.
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme (a), + kaartenbijlage (b)
Actorenanalyse voor tweede evaluatierapport van het MOVE project.
Overlegstructuur Deltawateren
Sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary
Kennisgeving + samenvatting: strategische milieueffectenrapportage ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Evaluatie van de effecten van het verspreiden van de Boomse klei in de Westerschelde
Een natuurlijke opwaardering
10 Jaar monitoring op het Groot Buitenschoor
Scheldeverdrag
Accord international sur l'Escaut
Rapport Qra Toekomstig Transport Gevaarlijke Stoffen (Wester)Schelde.
Nautische bronmaatregelen op de (Wester)Schelde ter reductie van transportrisico's.
Zeezoogdieren in de Westerschelde: kelpunten en kansen.
Westerschelde Container Terminal (ontwerp).
Westerschelde Container Terminal (WCT).
Concessieaanvraag Westerschelde Container Terminal (WCT)
Grote Historische Provincie
Atlas 1:25 000
Vogel- & habitatrichtlijn in de Rijn-Schelde Delta
Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding
De nautische veiligheid en vlotheid en de maritieme toegankelijkheid in het Schelde-estuarium
De schorren van de Westerschelde 1990 / 1993
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Schelde-landschapspark. Meer dan een verhaal van beeld en land
Evaluatie Beleidsplan Westerschelde 1996(a) +
bijlage rapport met brongegevens(b)
Rapport ''Het Scheldegetij" (rapport BGW-0102) met oplegnotitie
Scenario's ontwikkeling kustgebied Zuidwest Walcheren
Scaldit-rapport, Transnationale analyse van de toestandsbeschrijving voor het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde
Karakterisering stroomgebied Schelde
Het St.-Amandsschoor en het veer St. Amands-Kastel
Broedvogelonderzoek 2004, In Het Verdronken Land van Saeftinghe
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en samenvatting
Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium
Brief kabinetsstandpunt over de samen met Vlaanderen opgestelde- Ontwikkelingsschets 2010, aan de 2e Kamer
"Over de drempel"
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010
Het water is gewassen
Enquete: Zeeuwen over de Schelde
Actualisatie van het Sigmaplan
Zeescheldebekken: een blik op het verleden
Verdiept Inzicht
Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde
Zeeuws Kustbeleidsplan 2004
Karakterisering stroomgebied Schelde
Kennis voor de kust
De waterkering getoetst
Wetenschappelijke onderbouw van de Vlaamse waterbeheersingsplannen
Natuurprogramma Westerschelde
Verdieping Westerschelde. Herstelplan Natuur...........naar een jonger estuarium
+ bijlage bij Plan van Aanpak SL184A (communicatieplan)