Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
A-26 - Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium_v2.0
A-27 - Actualisatierapport Delft3D Schelde - estuarium_v2.0
A-28 - Harde lagen Westerschelde_v2.0
A-30 - Overzicht data, beschikbaarheid Open Earth, ftp_v2.0
A-29 - Harde lagen Beneden-Zeeschelde_v2.0
A-31 - baggeren en storten_v2.0
B-21 - Analyse stortvak W13_v2.0
Delta 2000, Inventarisatie huidige situatie Deltawaterenoktober 2000144 pag.ill.RIKZ/2000.047
B-22 - Analyse havenstortvakken Westerschelde_v2.0
B-23 - Analyse stortvakken Beneden-Zeeschelde_v2.0
Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustboedvogelsBalanceren tussen natuurlijke processen en ingrijpen.Middelburgjanuari 200264 pag. ill.ISBN 90-369-3416-8RIKZ /2001.046
B-24 - Gebruik van nevengeulen voor binnenvaart_v4.0
B-25 - Mitigatie dwarsstroming Zuidergat_v2.0
82 pag. nederlandstalig + 82 pag. franstalig
G-1 - Data-analyse waterstanden Westerschelde_v2.0
G-2 - Grootschalige sedimentbalans van de Westerschelde_v2.0
G-3 - De rol van slib in de Westerschelde_v1.0
Monitoring van de effecten van de verruiming 48' - 43' . (MOVE rapport 7)MOVE Hypothesendocument 2003. Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003.Juni 2003258 pag. excl. bijlagen RIKZ/2003.009
G-4 - Influence morphology on tide and sand transport_v2.0
Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen : move evaluatierapport 2003 Middelburg : RWS, RIKZ, 2003. - [72 p.] : bijl., ill., 2 dl.Rapport RIKZ/2003.027MOVE-rapport ; 8)Deel A.: Samenvatting Deel B.: Hoofdrapport Digitaal document 6,7 MbIn opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL)Project MOnitoring VErdieping Westerschelde (MOVE)Met lit. opg.
G-5 - Data-analysis water levels, bathymetry Western Scheldt_v2.0
Voortgangsrapport 2
G-6 - Data analysis water levels bath Lower Sea Scheldt
G-7 - Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, Part 2_v2.0
Jaarboek afdeling Bovenschelde 200455 pag. + ill.
G-8 - Aanvullend onderzoek historische ontwikkeling getij_v2.0
G-9 - Vergelijking methodes overstromingsrisico_v2.0
G-11 - Morfologische lange termijn simulaties_v2.0
G-12 - Effect morfologie monding Westerschelde op getij_v2.0
G-13 - Synthese en conceptueel model_v2.0
G-14 - Response of tidal rivers to deepening and narrowing_v2.0
N2000 Special context
K-15 - Morfologie op mesoschaal bij stortlocaties
K-16 - Ontwikkeling mesoschaal Westerschelde (factsheets)_v2.0
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde Deelrapport 6 – Samenvatting
K-17 - Samenhang ontwikkelingen tijd- en ruimteschalen_v2.0
WL2016R14_025_1_ValidatieSlibmodel
K-18 - Ontwikkeling mesoschaal Zeeschelde (Factsheets)_v2.0
WL2016R14_025_2_ValidatieZandmodel_GVS
K-19 - Zeeschelde- nota analyse bodemligging_v2.0
WL2016R14_025_4_ScenariosZand
K-20 - Simulaties met effectenanalyse op mesoschaal_v2.0
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde Deelrapport 5
WL2016R14_025_8_Samenvatting
Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2014
Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2015
MONEOS-T: Uitvoeringsplan monitoring 2015-2022
T2015-rapportage Schelde-estuarium: samenvatting
T2015-rapportage Schelde-estuarium: analyserapport
Tracébesluit Verruiming Vaargeul Westerschelde
T2015-rapportage Schelde-estuarium: evaluatierapport
Technisch rapport 'Ecologische validatie plaatrandstortingen'
Syntheserapport 'Ecologische validatie plaatrandstortingen'
Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium - fase 2.1 (tbv T2015)
Hydrodynamiek en habitatgeschiktheid
Mesoschaal Westerschelde, Integratierapport 2014-2018
Memo bovenstrooms storten
Memo locatievoorstel zandwinning en aanvulstort Westerschelde
Effecten van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde op degebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen
Nut en noodzaak herhaling proefstortingen Westerschelde
Update of the water quality model application of the Schelde for the year 2014
Memo Locaties zandwinnen en aanvullen zandvoorraad Westerschelde
Verkenning vraagstukken zoetwater in het Schelde estuarium
Amplification and deformation of tidal wave in the UpperScheldt Estuary
Systeemanalyse natuur Schelde-estuarium
Habitatmapping Zeeschelde subtidaal - rapport
Habitatmapping Zeeschelde subtidaal - oplegnotitie
Systeemanalyse toegankelijkheid Schelde-estuarium (LTP-T)
Ontwikkelingen in de kennis van de morfodynamica en ecologie van de WesterscheldeWesterscheldekennis toegenomen + samenvatting (280A)Middelburg, december 2005102 pag. + kaart en ill. Rapport RIKZ/2005.034
Herstel estuariene dynamiek hanteerbaar gemaakt.artikel uit de Zoutkrant van maart 2006
Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde Bergen op Zoom, 7 apil 200431 pag. incl. tabellenprojectnummer: 3031220005contractnummer: 04.008RIVO rapport nummer: C027/04opdrachtgever ProSes
Advies verdieping van de Westerschelde in volkenrechtelijk perspectief.29 pag. 3 augustus 2001
OMES, onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het ecologisch functioneren van de Zeeschelde200162 pag. incl foto's en tabellen
Aantalsontwikkelingen van watervogels in de WesterscheldeMogelijke effecten van de vaargeulverruiming in 1997 - 200029 mei 200194 pag.werkdocument RIKZ OS/2001-825xBureau Waardenburg rapport nr. 01-045in opdracht van RIKZ, Middelburg
Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2005 Middelburg mei 2006 159 pag.Rapportnummer: RIKZ/2006.006 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland: mw. drs. A. Erkman
De functie van de Westerschelde voor zeezoogdieren: kansen en bedreigingen voor met name de gewone zeehond en bruinvis. Bureau Waardenburg RapportCulemborguitgever Bureau Waardenburg200174 pag.
Eindrapportage Delta 2003 - 5000 jaar SimDelta, Een geomorfologisch simulatiemodel voor het Nederlandse Deltagebied1 november 2002CD 38 pagina'sRapport in opdracht van RIKZ
Artikel uit Tijdschrift De Water: Wie ontwart de gordiaanse knoop Westerschelde?Nummer 121, maart 2007Pag. 10 t/m 12ISSN: 0926-3462
Beleids- en activiteitenplan 2001-2004 : interactief informeren voor een duurzame ontwikkeling van het Schelde estuarium Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ). - Middelburg : SIC, 2001. - 19 p. : ill
Nautische bronmaatregelen op de (Westers)Schelde ter reductie van transportrisisco's : varen zonder risico's...?. 2001. - 64 p. : ill.Rapportage van de SDV-werkgroep 'Nautische bronmaatregelen' in opdracht van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart.
Activiteitenplan 2001 / Schelde InformatieCentrum (SIC) Middelburg : SIC,2001. 12 p.
Envisioning the future of transboundary river basins : with case-studies from the Scheldt river basin.Technische Universiteit Delft (TU Delft) [etc.], 2002. - 74 p. : fig., tab.With summary in dutch River 21 project
Langetermijnvisie Schelde-estuarium Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL), 2001. - 2 dln. Idem:CDDl. 1: HoofdrapportDl. 2: ToelichtingIn opdracht van de Technische Schelde Commissie, op last van de Minister van Verkeer en Waterstaat (Nederland) en de Minister van Openbare Werken (Vlaanderen)
De Schelde een rivier met vele gezichtenIn: De levende natuur . - Jrg. 102, nr. 2 (maart 2001) ; p. 37-106
Jaarverslag 2001 Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS)Ned. en Frans89 pag.nederlands + 89 pag. Frans (incl. bijlagen)
CD-rom: Haalbaarheidsstudie Overschelde (juni 2003)Veiligheidsdenken in een stroomversnelling!Rapport en KlankbeeldMinisterie van de Vlaamse Gemeenschap; Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Zeeschelde: Antwerp, Belgium. 1 cd-rom pp.
Beperkte toestandbeschrijving van de monding van de Westerschelde. LTV onderzoeksrapportnovember 2000i.o.v. werkgroep Natuurlijkheid
Literatuuronderzoek naar estuariene herstelmaatregelenLTV onderzoeksrapport.maart 2000Instituut voor Natuurbehoud. Rapport IN.R 2000.4 ©i.o.v. werkgroep Natuurlijkheid
Langetermijnvisie Schelde-estuarium - Veiligheid in het Schelde-estuarium. Deel 1: Risicobepaling in Nederland en Vlaanderen - Een vergelijking. Deel 2: Workshop Veiligheid 2030 - Maatregelen voor het Schelde-estuarium. HKV.juni 2000i.o.v. werkgroep werkgroep Veiligheidpdf downloaden via onze website
Lange Termijn Visie Schelde-estuarium - Grenzen aan dijkversterkingOnderzoek: Zijn er grenzen aan dijkverbeteringen?. ©juni 2000i.o.v. werkgroep Veiligheid
Onderzoek exogene factorenLTV onderzoeksrapportaugustus 2000Model 611. Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout. ©i.o.v. werkgroep Veiligheid werkgroep Veiligheid
Nut en noodzaak verruiming vaarweg van en naar de havens in het Scheldebekken. LTV onderzoeksrapport: Onderzoek: Economische studie Toegankelijkheid. ©april 2000177 pag. incl bijlageni.o.v. werkgroep Toegankelijkheid
Langetermijnvisie Schelde-estuariumOnderzoek externe veiligheid Westerschelde in het kader van de toegankelijkheidjuli 200032 pag. incl bijlageni.o.v. werkgroep Toegankelijkheid
Onderzoek naar de ontwikkeling van de scheepvaart in relatie tot de geulafmetingen in de periode tot 2030 LTV onderzoeksrapport20007 pag. (samenvatting)i.o.v. werkgroep Toegankelijkheid
Berekeningen voor aanlegbaggeren.Onderzoeksrapport LTVOnderzoek: Toegankelijkheid. ©20001i.o.v. werkgroep Toegankelijkheid
Aanpak en fasering onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium.Onderzoeksrapport LTVnovember 200150 pag. incl. bijlagen i.o.v. Technische Scheldecommissie
Kennisvragen Scheldemonding en nabije kusten
Advies flexibel storten
Monitoringprogramma Flexibel Storten
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde - Deelrapport 7