Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
De Schelde "Een stroom communicatie" + bijlagenboek(SL-321A)
Waterkwaliteit Schelde van bron tot monding
Van veerhaven tot Westerscheldecentrum
Kennisgeving Strategisch milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Onderzoek lokatie en afmetingen Overschelde - Westelijke en oostelijke variant
Alternatieve stortstrategie Walsoorden, drie rapporten (Engelstalig)
Reactienotitie - Wikken en wegen: vragen en antwoorden over de plannen van aanpak voor S-MER en MKBA
Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010
Het Schelde-estuarium in het vizier. Inventarisatie van lopende projecten, studies en plannen
Strategische milieueffectrapportage, Consultatiedocument
Maatschappelijke kosten-batenanalyses Consultatiedocument
CD-rom: Haalbaarheidsstudie Overschelde (juni 2003)Veiligheidsdenken in een stroomversnelling!Rapport en KlankbeeldMinisterie van de Vlaamse Gemeenschap; Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Zeeschelde: Antwerp, Belgium. 1 cd-rom pp.
Naar een nieuw Sigmaplan
Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen t.b.v. de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
De Delta in Zicht
Monitoring van de effecten van de verruiming 48' - 43' . (MOVE rapport 7)MOVE Hypothesendocument 2003. Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003.Juni 2003258 pag. excl. bijlagen RIKZ/2003.009
Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen : move evaluatierapport 2003 Middelburg : RWS, RIKZ, 2003. - [72 p.] : bijl., ill., 2 dl.Rapport RIKZ/2003.027MOVE-rapport ; 8)Deel A.: Samenvatting Deel B.: Hoofdrapport Digitaal document 6,7 MbIn opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL)Project MOnitoring VErdieping Westerschelde (MOVE)Met lit. opg.
Studierapport natuurontwikkelingsmaatregelen t.b.v. de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium
Sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary
Kennisgeving + samenvatting: strategische milieueffectenrapportage ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Zeezoogdieren in de Westerschelde: kelpunten en kansen.
Vogel- & habitatrichtlijn in de Rijn-Schelde Delta
De nautische veiligheid en vlotheid en de maritieme toegankelijkheid in het Schelde-estuarium
Zeescheldebekken: een blik op het verleden
Wetenschappelijke onderbouw van de Vlaamse waterbeheersingsplannen
Watervogels in de Zoute Delta 2001 / 2002
Strategische milieueffectrapportage
Eindrapportage Delta 2003 - 5000 jaar SimDelta, Een geomorfologisch simulatiemodel voor het Nederlandse Deltagebied1 november 2002CD 38 pagina'sRapport in opdracht van RIKZ
Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium
Voorstudie Natuurontwikkelingsplan
Voorstudie maatschappelijke kosten-batenanalyses Schelde-estuarium
De toestand van de bodem van de Westerschelde aan het begin van de verruiming 48'- 43'
Inspraakrapport Westerschelde Container Terminal
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Westerschelde Container Terminal en de Aanvulling daarop
Envisioning the future of transboundary river basins : with case-studies from the Scheldt river basin.Technische Universiteit Delft (TU Delft) [etc.], 2002. - 74 p. : fig., tab.With summary in dutch River 21 project
Veiligheid als basis voor discussie.
Rapport: Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde Brussel
Waardering voor de Westerschelde.
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Tussentijds Evaluatierapport Schelde Actieprogramma
Water en Zand in Balans
Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustboedvogelsBalanceren tussen natuurlijke processen en ingrijpen.Middelburgjanuari 200264 pag. ill.ISBN 90-369-3416-8RIKZ /2001.046
Situatieschets Visserij Schelde estuarium (2000)
Recreatietellingen Westerschelde 2002
Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme (a), + kaartenbijlage (b)
Actorenanalyse voor tweede evaluatierapport van het MOVE project.
Overlegstructuur Deltawateren
Evaluatie van de effecten van het verspreiden van de Boomse klei in de Westerschelde
Een natuurlijke opwaardering
10 Jaar monitoring op het Groot Buitenschoor
Scheldeverdrag
Accord international sur l'Escaut
Westerschelde Container Terminal (WCT).
Kaderrichtlijn Water Pilot Westerschelde
Tweede Memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium
Memorandum van overeenstemming tussen Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium; memoradum van Kallo 2001
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43'
rapport 5
Gewikt en gewogen
Morfologische ontwikkeling Westerschelde 1931 - 2000
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/ 43'
Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal (Hoofdrapport)+ herziene versie deelstudie natuur en ecologie (deel 8) + aanvulling MER WCT (februari 2002)+ Herziening Streekplan Zeeland Startnotitie en samenvatting MER
Beleids- en activiteitenplan 2001-2004 : interactief informeren voor een duurzame ontwikkeling van het Schelde estuarium Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ). - Middelburg : SIC, 2001. - 19 p. : ill
Nautische bronmaatregelen op de (Westers)Schelde ter reductie van transportrisisco's : varen zonder risico's...?. 2001. - 64 p. : ill.Rapportage van de SDV-werkgroep 'Nautische bronmaatregelen' in opdracht van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart.
Activiteitenplan 2001 / Schelde InformatieCentrum (SIC) Middelburg : SIC,2001. 12 p.
Studiedag langetermijnvisie Schelde-estuarium
Langetermijnvisie Schelde-estuarium Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL), 2001. - 2 dln. Idem:CDDl. 1: HoofdrapportDl. 2: ToelichtingIn opdracht van de Technische Schelde Commissie, op last van de Minister van Verkeer en Waterstaat (Nederland) en de Minister van Openbare Werken (Vlaanderen)
De Schelde een rivier met vele gezichtenIn: De levende natuur . - Jrg. 102, nr. 2 (maart 2001) ; p. 37-106
Jaarverslag 2001 Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS)Ned. en Frans89 pag.nederlands + 89 pag. Frans (incl. bijlagen)
Berekeningen voor aanlegbaggeren.Onderzoeksrapport LTVOnderzoek: Toegankelijkheid. ©20001i.o.v. werkgroep Toegankelijkheid
Verkenning van een strategie voor natuurcompensatie bij een mogelijke verdieping in het Schelde-estuarium
Aanpak en fasering onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium.Onderzoeksrapport LTVnovember 200150 pag. incl. bijlagen i.o.v. Technische Scheldecommissie
Aanpak onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium.Onderzoeksrapport LTVjuni 2001i.o.v. Technische Scheldecommissie
Evaluatierapport Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998 - 2001
Nautische bronmaatregelen op de (Wester)Schelde ter reductie van transportrisico's.
Westerschelde Container Terminal (ontwerp).
Concessieaanvraag Westerschelde Container Terminal (WCT)
Het water is gewassen
De waterkering getoetst
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde,
De instelling van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart
Schelde - estuarium anno 2000,
Advies verdieping van de Westerschelde in volkenrechtelijk perspectief.29 pag. 3 augustus 2001
OMES, onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het ecologisch functioneren van de Zeeschelde200162 pag. incl foto's en tabellen
Watervogels in de Zoute Delta 1999 / 2000
Aantalsontwikkelingen van watervogels in de WesterscheldeMogelijke effecten van de vaargeulverruiming in 1997 - 200029 mei 200194 pag.werkdocument RIKZ OS/2001-825xBureau Waardenburg rapport nr. 01-045in opdracht van RIKZ, Middelburg
Voorstel van resolutie betreffende de langetermijnvisie voor een intergrale ontwikkelingsschets van het Schelde-estuarium+ Persmededeling van de Vlaamse regering van 18 mei 2001 inzake Langetermijnvisie Schelde-estuarium
De functie van de Westerschelde voor zeezoogdieren: kansen en bedreigingen voor met name de gewone zeehond en bruinvis. Bureau Waardenburg RapportCulemborguitgever Bureau Waardenburg200174 pag.
Literatuuronderzoek naar ontpolderingenRapport Instituut voor NatuurbehoudIN.R.2000.7 Brussel200050 pag. + bijlagen
Literatuuronderzoek naar estuariene herstelmaatregelen / Dick van Oevelen, Erika van den Bergh, Tom Ysebaert & Patrick Meire - Brussel - Instituut voor Natuurbehoud i.s.m. Universitaire Instelling Antwerpen, Departement Biologie - 2000 - 55 p. Rapport IN.R.2000.4
De kust is ... : beleving van de Nederlandse Noordzeekust ten behoeve van integraal kustzonebeleid / Iris Borup ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ). - Den Haag : RWS, RIKZ, 2000. - 11 p.Werkdocument RIKZ/AB/2000.111X
Richtlijn 2000/60/
Met het tij mee
Macrozoobenthos and waterbirds in the estuarine environment = Macrozoöbenthos en watervogels in het Schelde-estuarium
Beleidsmonitoring Westerschelde : monitoring van het beleidsplan Westerschelde met indicatoren, de stand van zaken / Direct Dutch Publications B.V. SIC, 2000. 16 p. : ill.In opdracht van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS), in samenwerking met de Werkgroep Westerschelde.
Situatieschets korte termijn Schelde-estuarium
CD Lange Termijnvisie Schelde-estuarium-cluster morfologieRapportage Uitvoeringsfase. Deel 1 hoofdrapport, deel 2 bijlagen augustus 2000i.o.v.Cluster morfologie
The link between morphology and ecology in the Long Term Vision for the Schelde Estuary
De ontwikkeling van een streefbeeld voor het Schelde estuarium op basis van de ecosysteemfuncties, benaderd vanuit de functie natuurlijkheidOnderzoek: Ecologieonderzoek LTV; UiA/Universiteit Antwerpen. © 2000i.o.v. werkgroep Natuurlijkheid
De slibhuishouding van het Schelde-estuarium tussen Gent en Zandvliet (België): Slibhuishouding in de Schelde (Slibdocument) LTV onderzoeksrapportSeptember 2000i.o.v. werkgroep Natuurlijkheid
Beperkte toestandbeschrijving van de monding van de Westerschelde. LTV onderzoeksrapportnovember 2000i.o.v. werkgroep Natuurlijkheid