Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Reactie Bevoegd Gezag
Eindrapport studie binnenvaart scheldegebied
KGT2008: Beknopte gids bij onderzoek en proces
Onderzoekspakket 1: Invulling en kostenraming van projectalternatieven en nulalternatief
Onderzoekspakket 2: Vervoerseffecten
Onderzoekspakket 3: Nautische veiligheid
Onderzoekspakket 4: Milieutoets
Onderzoekspakket 5: Strategische welvaartseffecten
Onderzoekspakket 7: Kosten-batenanalyse
Onderzoekspakket 6: Verkeerstoets
Onderzoekspakket 8: Onderzoek Meerwaardeopties, Bekostigings- en Financieringsmogelijkheden
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Moneos Jaarboek 2008
Ontwerp-uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul
Vergunningsaanvragen Verruiming vaargeul Westerschelde
Kaarten bij de Vergunningaanvraag
Protocol flexibel storten – Kwaliteitsparameters
Nota plaatrandstortingen
Monitoring Flexibel Storten
Visie Zwinregio brochure
Adviesrapport van de Commissie Natuurherstel Westerschelde: 'Wennen aan de Westerschelde'
Determinatieonderzoek Plaatrandstortingen
Nota van Antwoord inspraak OTB/MER Verruiming Vaargeul
Tracébesluit Verruiming Vaargeul Westerschelde
MONEOS geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium
Monitoren van intertidaal slib en microfytobenthos met remote sensing
Onderzoek naar wrakken en objecten
Inventarisatie en vergelijking van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium op Nederlands en Vlaams grondgebied
Basisrapport Water
Onderzoek baggeren met water-luchtinjectie
Toetsingsadvies Milieueffectrapport
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Voortgang Ontwikkelingsschets2010 Schelde-estuarium
Jaaroverzicht Vlaamse havens 2007
Verruiming Vaargeul Westerschelde; Nota van Antwoord
Verruiming vaargeul Westerschelde; Tracébesluit
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Economische betekenis van Nederlandse zeehavens
Wonen aan de Westerschelde
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Voorontwerp globale gebiedsvisie
Wennen aan de Westerschelde
Op weg naar verbetering
Overwegingen bij het Stroomgebiedbeheerplan Schelde
Juridisch advies locatie natuurherstel SBZ Westerschelde
Ontwerp-Tracébesluit Nederland
Monitoring Flexibel Storten
Actualisatie Maatschappelijke kosten-batenanalyse