Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010
Het Schelde-estuarium in het vizier. Inventarisatie van lopende projecten, studies en plannen
Strategische milieueffectrapportage, Consultatiedocument
Maatschappelijke kosten-batenanalyses Consultatiedocument
Voorstudie Natuurontwikkelingsplan
Startnotitie / kennisgeving "Verruiming vaargeul Beneden - Zeeschelde en Westerschelde" + Nieuwsbrief (278a)
Voorstudie maatschappelijke kosten-batenanalyses Schelde-estuarium
Ontwikkelingsvisie linieland van waas en hulst - eindrapport
Uitspraak bodemprocedure Raad van State
Uitspraak voorlopige voorziening Raad van State
Terugblik, Afdeling Scheepvaartbegeleiding Zeebrugge
Reactie Bevoegd Gezag
Determinatieonderzoek Plaatrandstortingen
Definitief aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe
Capaciteitsanalyse Scheldegebied
Zeehavenontwikkeling in economisch en ecologisch perspectief
Instellingsbesluit Commissie Monitoring Westerschelde
Viskweek in Zeeland,
Schelde - estuarium anno 2000,
KGT2008: Beknopte gids bij onderzoek en proces
Onderzoekspakket 1: Invulling en kostenraming van projectalternatieven en nulalternatief
Onderzoekspakket 2: Vervoerseffecten
Reader Internationale Schelde Faculteit ISF.
Onderzoekspakket 3: Nautische veiligheid
Onderzoekspakket 4: Milieutoets
Onderzoekspakket 5: Strategische welvaartseffecten
Onderzoekspakket 7: Kosten-batenanalyse
Een onderzoek naar de combinatie van natuurontwikkeling en zilte aquacultures in de Braakman- en Hellegatpolder
Onderzoekspakket 6: Verkeerstoets
De Schelde "Een stroom communicatie" + bijlagenboek(SL-321A)
Onderzoekspakket 8: Onderzoek Meerwaardeopties, Bekostigings- en Financieringsmogelijkheden
Onderzoeksrapport scheepvaartsimulatie
Probleemanalyse Kanaalzone Gent-Terneuzen
Onderzoeksrapport regionaal vestigingsplaatsonderzoek Kanaal Gent-Terneuzen
Watervogels in de Zoute Delta 1999 / 2000
Onderzoeksrapport scheepvaart-economische studie
Watervogels in de Zoute Delta 2001 / 2002
Onderzoeksrapport markt-en concurrentieanalyse
Rapport vóór 2006
Waterkwaliteit Schelde van bron tot monding
Voorstel van resolutie betreffende de langetermijnvisie voor een intergrale ontwikkelingsschets van het Schelde-estuarium+ Persmededeling van de Vlaamse regering van 18 mei 2001 inzake Langetermijnvisie Schelde-estuarium
Tweede Memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium
Verdieping vaargeul Westerschelde
Verruiming vaargeul; Hoofdrapport Milieueffectrapport Verruiming vaargeul BenedenZeeschelde en Westerschelde (379A)
Verruiming vaargeul; Hoofdrapport Actualisatie strategisch milieueffectenrapport Verruiming vaargeul BenedenZeeschelde en Westerschelde(379B)
Verruiming vaargeul; Hoofdrapport Passende Beoordeling (379C) Verruiming vaargeul; ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde (379E)
Verruiming vaargeul; publiekssamenvatting Verruiming vaargeul Westerschelde
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend
Memorandum van overeenstemming tussen Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium; memoradum van Kallo 2001
Strategische milieueffectrapportage
Indicatoren voor het Schelde-estuarium
Van veerhaven tot Westerscheldecentrum
‘No-Regret’ Onderzoek, Economie en Financiën
Vervolgonderzoek chemische stoffen in visserijproducten uit de Westerschelde
‘No-Regret’ Onderzoek, Milieu en Veiligheid
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43'
rapport 5
Gewikt en gewogen
Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium - fase2 (tbv T2009)
Morfologische ontwikkeling Westerschelde 1931 - 2000
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/ 43'
Finaal Rapport Actualisatiestudie QRA Westerschelde
Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal (Hoofdrapport)+ herziene versie deelstudie natuur en ecologie (deel 8) + aanvulling MER WCT (februari 2002)+ Herziening Streekplan Zeeland Startnotitie en samenvatting MER
Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43'
Move Rapport 10
De toestand van de bodem van de Westerschelde aan het begin van de verruiming 48'- 43'
Inspraakrapport Westerschelde Container Terminal
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2010
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Westerschelde Container Terminal en de Aanvulling daarop
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Voortgangsrapportage natuurcompensatieprogramma Westerschelde 2007 aan de Europese commissie + bijbehorende projectenkaart
Projectplan Evaluatie verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium
Voortgang Ontwikkelingsschets2010 Schelde-estuarium
Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003 / 2004
Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005 / 2006
Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium
Jaaroverzicht Vlaamse havens 2007
Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2012
Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2011
Studiedag langetermijnvisie Schelde-estuarium
Nieuwsbrief gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde
Flyer EMOVE Schelderaad 18-09-2013
2013/05/derde verruiming schelde voortgangsrapport data 2010-2011 v3 0
Veiligheid als basis voor discussie.
Historische analyse van de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren
Evaluatie van natuurontwikkelngsprojecten in het Schelde-estuarium
Rapport: Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde Brussel
Verruiming Vaargeul Westerschelde; Nota van Antwoord
Verruiming vaargeul Westerschelde; Tracébesluit
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Escaut 2000
Schelde 2000
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Economische betekenis van Nederlandse zeehavens
Wonen aan de Westerschelde
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Kracht van de Delta
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Verkenning van een strategie voor natuurcompensatie bij een mogelijke verdieping in het Schelde-estuarium
Voorontwerp globale gebiedsvisie
Wennen aan de Westerschelde
Aanpak onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium.Onderzoeksrapport LTVjuni 2001i.o.v. Technische Scheldecommissie