Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Onderzoeksplan MER
Startnotitie/kennisgeving verruiming vaargeul
Startnotitie / kennisgeving "Verruiming vaargeul Beneden - Zeeschelde en Westerschelde" + Nieuwsbrief (278a)
Herstel estuariene dynamiek hanteerbaar gemaakt.artikel uit de Zoutkrant van maart 2006
Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2005 Middelburg mei 2006 159 pag.Rapportnummer: RIKZ/2006.006 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland: mw. drs. A. Erkman
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Kracht van de Delta
Natuurprogramma Westerschelde
Advies verkenning definitie flexibel storten
Evaluatierapport ProSes door dr. L.E.M. Klinkers
Eindrapport juridisch onderzoek flexibel storten
Kennis en modellen voor de Westerschelde
Fysische en ecologische kennis en modellen
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Rapport ''Het Scheldegetij" (rapport BGW-0102) met oplegnotitie
Scenario's ontwikkeling kustgebied Zuidwest Walcheren
Broedvogelonderzoek 2004, In Het Verdronken Land van Saeftinghe
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en samenvatting
Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium
Brief kabinetsstandpunt over de samen met Vlaanderen opgestelde- Ontwikkelingsschets 2010, aan de 2e Kamer
Enquete: Zeeuwen over de Schelde
Verdiept Inzicht
Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde
Zeeuws Kustbeleidsplan 2004
Natuurprogramma Westerschelde
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Rapport Kustbroedvogels in het Deltagebied 2004 Den Haag
Masterplan Gebiedsvisie Perkpolder
Internationaal Stroomdistrict van de Schelde.
Evaluatie van ProSes
 • Voorstel Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium van Provinciale Staten d.d. 7 oktober 2005(a),
 • natuurprogramma Westerschelde, onderbouwing natuuropgave 600ha. estuariene natuur(b),
 • kaderstellende notitie betreffende de Zeeuwse overlegstructuur rond het Schelde-estuarium(c),
 • (concept) convenant Provincie en Rijk betreffende de regierol van de Provincie Zeeland voor de uitvoering van de natuuropgave(d) incl. flakerend beleid Landbouw.
 • Noodzaak ontpoldering langs Westerschelde goed onderbouwd
  Veiligheid Nederland in Kaart
  Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
  Beoordelingskader Schelde-estuarium
  verslag workshop 11 juli 2005
  Project inventarisatie zandwinbeleid Westerschelde
  Ontwikkelingen in de kennis van de morfodynamica en ecologie van de WesterscheldeWesterscheldekennis toegenomen + samenvatting (280A)Middelburg, december 2005102 pag. + kaart en ill. Rapport RIKZ/2005.034
  Zeehavenontwikkeling in economisch en ecologisch perspectief
  Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003 / 2004
  Nieuwsbrief gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde
  Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (Entwicklungsskizze 2010 Schelde-Ästuarium) - Zusammenfassung
  Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Scheldt Estuary Development Outline 2010)-Summary
  Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Projet de développement 2010 pour l’Estuaire de l’Escaut)-résumé
  Over de drempel - Eindadvies van het Overleg Adviserende Partijen
  Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010
  Advies Adviesraad MKBA bij het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
  Rapport vóór 2006
  Economie als bouwsteen
  Inspraakreacties op Ontwikkelingsschets en bijbehorende rapporten
  Kosten en baten van de Overschelde
  Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de actualisatie van het Sigmaplan
  Milieueffectrapportage voor de actualisatie van het Sigmaplan, niet-technische samenvatting
  Strategische Milieueffectrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, hoofdrapport
  Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010
  Natte natuur in het Schelde-estuarium. Een verkenning van de kosten en baten
  Scheepvaartbaten verruiming van de vaarweg van de Schelde; Bulksector
  Verruiming van de vaarweg van de Schelde, een maatschappelijke kosten-batenanalyse
  Natuurontwikkeling in combinatie met zilte aquacultures
  MKBA, Nautisch onderzoek van het Schelde-estuarium
  Morfologisch onderzoek Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
  Onderzoek effecten van ontwikkelingen op de waterparameters, onderdeel van S-MER
  QRA Toekomstig Transport Gevaarlijke Stoffen (Wester) Schelde
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota gebruikswaarde gebied
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota geluid
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota lucht
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota monumenten en landschappen
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota Natuur
  Vaarschema's verdere verdieping Westerschelde
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota woon- en leefmilieu
  Inrichtingsschets Kalkense Meersen
  Richtlijnen Strategisch milieueffectenrapport Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
  Antwoordnota Inspraak Kennisgeving Strategisch milieueffectenrapportage
  Casestudies voor overstromingsschade in dijkringgebieden 30, 31 en 32
  Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde
  ProSes Hoofdrapport Kostenopstelling t.b.v. MKBA en S-MER
  Voorhavens in de praktijk: Quick Scan
  Inventarisatie en beoordeling kwaliteit baggerspecie tussen Vlissingen en Deurganckdok
  Studie naar de directe baten van de verruiming van de Westerschelde: een logistieke benadering
  Inspraakreacties op de Kennisgeving Strategische milieueffectenrapportage
  Ontwikkeling Marktaandeelmodel Containersector
  Jaarboek afdeling Bovenschelde 200455 pag. + ill.
  Rapport Qra Toekomstig Transport Gevaarlijke Stoffen (Wester)Schelde.
  Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding
  Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
  Schelde-landschapspark. Meer dan een verhaal van beeld en land
  Scaldit-rapport, Transnationale analyse van de toestandsbeschrijving voor het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde
  Karakterisering stroomgebied Schelde
  "Over de drempel"
  Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010
  Karakterisering stroomgebied Schelde
  Kennis voor de kust
  De Schelde in 2050
  Volledig inspraakpakket ProSes2010
  Regeling met betrekking tot bescherming van "Het Zwin" tegen verontreiniging door water- en bodemverontreinigde stoffen.
  Kustlijnkaarten 2004
  Meer ruimte voor natuurlijke processen in het Schelde-estuarium
  Terugblik, Afdeling Scheepvaartbegeleiding Zeebrugge
  Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde Bergen op Zoom, 7 apil 200431 pag. incl. tabellenprojectnummer: 3031220005contractnummer: 04.008RIVO rapport nummer: C027/04opdrachtgever ProSes
  Viskweek in Zeeland,
  Een onderzoek naar de combinatie van natuurontwikkeling en zilte aquacultures in de Braakman- en Hellegatpolder