Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Ontwikkeling Marktaandeelmodel Containersector
Kennisgeving Strategisch milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Onderzoek lokatie en afmetingen Overschelde - Westelijke en oostelijke variant
Alternatieve stortstrategie Walsoorden, drie rapporten (Engelstalig)
Reactienotitie - Wikken en wegen: vragen en antwoorden over de plannen van aanpak voor S-MER en MKBA
Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010
Het Schelde-estuarium in het vizier. Inventarisatie van lopende projecten, studies en plannen
Strategische milieueffectrapportage, Consultatiedocument
Maatschappelijke kosten-batenanalyses Consultatiedocument
Voorstudie Natuurontwikkelingsplan
Voorstudie maatschappelijke kosten-batenanalyses Schelde-estuarium
Ontwikkelingsvisie linieland van waas en hulst - eindrapport
Uitspraak bodemprocedure Raad van State
Uitspraak voorlopige voorziening Raad van State
Reactie Bevoegd Gezag
Determinatieonderzoek Plaatrandstortingen
Definitief aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe
Capaciteitsanalyse Scheldegebied
Instellingsbesluit Commissie Monitoring Westerschelde
KGT2008: Beknopte gids bij onderzoek en proces
Onderzoekspakket 1: Invulling en kostenraming van projectalternatieven en nulalternatief
Onderzoekspakket 2: Vervoerseffecten
Onderzoekspakket 3: Nautische veiligheid
Onderzoekspakket 4: Milieutoets
Onderzoekspakket 5: Strategische welvaartseffecten
Onderzoekspakket 7: Kosten-batenanalyse
Onderzoekspakket 6: Verkeerstoets
Onderzoekspakket 8: Onderzoek Meerwaardeopties, Bekostigings- en Financieringsmogelijkheden
Onderzoeksrapport scheepvaartsimulatie
Probleemanalyse Kanaalzone Gent-Terneuzen
Onderzoeksrapport regionaal vestigingsplaatsonderzoek Kanaal Gent-Terneuzen
Onderzoeksrapport scheepvaart-economische studie
Onderzoeksrapport markt-en concurrentieanalyse
Rapport vóór 2006
Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium - fase2 (tbv T2009)
Natuurherstel in de Westerschelde: De mogelijkheden nader verkend
Indicatoren voor het Schelde-estuarium
‘No-Regret’ Onderzoek, Economie en Financiën
‘No-Regret’ Onderzoek, Milieu en Veiligheid
Finaal Rapport Actualisatiestudie QRA Westerschelde
Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2010
Projectplan Evaluatie verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium
Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2012
Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2011
Flyer EMOVE Schelderaad 18-09-2013
2013/05/derde verruiming schelde voortgangsrapport data 2010-2011 v3 0
Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium
Extra – ecotopen in de Westerschelde
S-32: Natura 2000 en relaties met onderzoekstraject LTV en vergunningenprocedures in Nederland
G-10 - Probleemanalyse zandwinning_v2.0
T2009-rapport Schelde-estuarium (hoofdrapport)
Het verdrag inzake de verruiming van de Westerschelde in historisch perspectief.
De volkenrechtelijke aspecten van de exclusieve verdragen inzake de bescherming van Maas en Schelde.
De waterkwaliteit van de zeeschelde: evolutie in de voorbije dertig jaar.
De verdieping van de Westerschelde.
Tractaten en tractaatsbepalingen : de Schelde betreffende sinds 1648
De hoogheidsrechten op de Wielingen
Nederland en België: de gevaren van het verdrag
De Schelde en Antwerpen : politieke en economische betekenis
Tractaten en tractaatsbepalingen de Schelde betreffende sinds 1648
De oeverrecreatie van de Westerschelde
Aanbodaspecten van recreatie in (Zuid) Zeeland
Nota betreffende de vaststelling van het trace van het Baalhoekkanaal en van de bochtafsnijding bij Bath
De Westerschelde als voorbeeld van een veranderende visie op beheer en beleid door de Rijkswaterstaat
De politieke geschiedenis en het internationale statuut van de Westerschelde
Tractaat tusschen Nederland en de mogendheden tusschen Nederland en Belgie van 19 april 1839
Beleidsplan Westerschelde
The impact of environmental changes on the occupation history in the south-western coastal area of the Netherlands (provence of Zeeland)
Saeftinghe-boek
De Schelde, perspectieven voor ecologisch herstel
Scheldestroomgebied
Het Schelde-estuarium : ecologische beschrijving en een visie op de toekomst
Schelderegiem en Schelderegie
Opmerkingen over Scheldepublicaties : heruitgave
Water quality management in the Scheldt basin
Beschrijving van de Westerschelde
Beleidsplan Westerschelde : beschrijving van de Westerschelde
Beleidsplan Westerschelde
De Schelde, toegang tot Antwerpen
Het Land van Saeftinge, slikken en schorren
De Westerschelde: tussen beleid en keuze
Beleidsplan Westerschelde
Beleidsplan Westerschelde
Beleidsplan Westerschelde : ontwerp t.b.v. overleg en inspraak
Rivierbeheer en buitenlandse politiek : de complexiteit van het Westerscheldebeleid
Management of Dutch estuaries the Eems-Dollard and the Western Scheldt
Verdieping in de Westerschelde : onderzoek naar de mogelijke effecten van ingrepen in de Westerschelde, ten behoeve van een grotere diepgang in de vaargeul en natuurontwikkeling in de Westerschelde
Naar een Europese watersysteembenadering : naar een duurzame ontwikkeling van het Scheldestroomgebied gezien vanuit een Nederlanse invalshoek
Literatuurbestand morfologie en fysica Schelde-estuarium (periode 1930-1988)
Een milieukundige probleemschets van de Westerschelde
De aanleg van het Baalhoekkanaal en de afsnijding van het nauw van Bath en de consequenties voor het milieu van het Verdronken Land van Saeftinge
Environmental management in the Scheldt estuary, Belgium : a review of past and present trends
Doelstelling en uitgangspunten beleidsplan Westerschelde /
Management of the Scheldt basin as a functional entity: Part 1
SCHAR: de Schelde en Handhaving Regelgeving in Nederland en Vlaanderen
Integraal waterbeheer: globale visie op het Zeeschelde bekken
Algemene milieu impaktstudie Sigmaplan (AMIS)
Naar een Schelde-actieplan
Voor de verdieping noodzakelijke werken (kaarten)
Inventarisatie van een aantal schorren in de Westerschelde in de loop van de twintigste eeuw en de relatie tussen de ontwikkeling van schorrand en slik