Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Eindverslag consultaties Flexibel Storten
Het water is gewassen
Startnotitie/kennisgeving Internationaal MER Zwin
Enquete: Zeeuwen over de Schelde
Onderzoeksplan MER Overige Disciplines
Historische analyse Zeeschelde
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden: 258
Zeescheldebekken: een blik op het verleden
Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde (Commissie Maljers)
Antwoordnota Hertogin Hedwige- en Prosperpolder
Tractaat tusschen Nederland en de mogendheden tusschen Nederland en Belgie van 19 april 1839
Verdiept Inzicht
Actualisatie Zandbalans
Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde
Ecologische monitoring Walsoorden
Zeeuws Kustbeleidsplan 2004
Evaluatie monitoring Walsoorden
Antwoordnota verruiming vaargeul
Karakterisering stroomgebied Schelde
Richtlijnen verruiming vaargeul
Kennis voor de kust
Plan van Aanpak vergunningen
Actualisatie externe veiligheid
De waterkering getoetst
Onderzoeksplan MER
Wetenschappelijke onderbouw van de Vlaamse waterbeheersingsplannen
Convenant tussen rijk en provincie Zeeland
Startnotitie/kennisgeving verruiming vaargeul
Natuurprogramma Westerschelde
Advies verkenning definitie flexibel storten
Natuurprogramma Westerschelde
Evaluatierapport ProSes door dr. L.E.M. Klinkers
Eindrapport juridisch onderzoek flexibel storten
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde,
Kennis en modellen voor de Westerschelde
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Fysische en ecologische kennis en modellen
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Rapport Kustbroedvogels in het Deltagebied 2004 Den Haag
Over de drempel - Eindadvies van het Overleg Adviserende Partijen
Masterplan Gebiedsvisie Perkpolder
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010
Advies Adviesraad MKBA bij het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Internationaal Stroomdistrict van de Schelde.
Economie als bouwsteen
De Schelde in 2050
Inspraakreacties op Ontwikkelingsschets en bijbehorende rapporten
Evaluatie van ProSes
Kosten en baten van de Overschelde
 • Voorstel Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium van Provinciale Staten d.d. 7 oktober 2005(a),
 • natuurprogramma Westerschelde, onderbouwing natuuropgave 600ha. estuariene natuur(b),
 • kaderstellende notitie betreffende de Zeeuwse overlegstructuur rond het Schelde-estuarium(c),
 • (concept) convenant Provincie en Rijk betreffende de regierol van de Provincie Zeeland voor de uitvoering van de natuuropgave(d) incl. flakerend beleid Landbouw.
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de actualisatie van het Sigmaplan
  De oevers langs de Zeeschelde:
  Noodzaak ontpoldering langs Westerschelde goed onderbouwd
  Veiligheid Nederland in Kaart
  Milieueffectrapportage voor de actualisatie van het Sigmaplan, niet-technische samenvatting
  Kaderrichtlijn Water Pilot Westerschelde
  Volledig inspraakpakket ProSes2010
  Strategische Milieueffectrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, hoofdrapport
  Regeling met betrekking tot bescherming van "Het Zwin" tegen verontreiniging door water- en bodemverontreinigde stoffen.
  Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010
  Kustlijnkaarten 2004
  Natte natuur in het Schelde-estuarium. Een verkenning van de kosten en baten
  Scheepvaartbaten verruiming van de vaarweg van de Schelde; Bulksector
  Verruiming van de vaarweg van de Schelde, een maatschappelijke kosten-batenanalyse
  Natuurontwikkeling in combinatie met zilte aquacultures
  Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde
  MKBA, Nautisch onderzoek van het Schelde-estuarium
  Morfologisch onderzoek Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
  Onderzoek effecten van ontwikkelingen op de waterparameters, onderdeel van S-MER
  QRA Toekomstig Transport Gevaarlijke Stoffen (Wester) Schelde
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota gebruikswaarde gebied
  Symposiumbundel Symposium Delta InZicht
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota geluid
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota lucht
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota monumenten en landschappen
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota Natuur
  Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota woon- en leefmilieu
  Vaarschema's verdere verdieping Westerschelde
  Inrichtingsschets Kalkense Meersen
  Richtlijnen Strategisch milieueffectenrapport Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
  De instelling van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart
  Antwoordnota Inspraak Kennisgeving Strategisch milieueffectenrapportage
  Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
  Casestudies voor overstromingsschade in dijkringgebieden 30, 31 en 32
  Beoordelingskader Schelde-estuarium
  Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde
  ProSes Hoofdrapport Kostenopstelling t.b.v. MKBA en S-MER
  Eindrapportage Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
  Voorhavens in de praktijk: Quick Scan
  Meer ruimte voor natuurlijke processen in het Schelde-estuarium
  Inventarisatie en beoordeling kwaliteit baggerspecie tussen Vlissingen en Deurganckdok
  Studie naar de directe baten van de verruiming van de Westerschelde: een logistieke benadering
  Inspraakreacties op de Kennisgeving Strategische milieueffectenrapportage
  Ontwikkeling Marktaandeelmodel Containersector
  Zand in de Hand
  Kennisgeving Strategisch milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
  verslag workshop 11 juli 2005
  Project inventarisatie zandwinbeleid Westerschelde
  Onderzoek lokatie en afmetingen Overschelde - Westelijke en oostelijke variant
  Alternatieve stortstrategie Walsoorden, drie rapporten (Engelstalig)
  Reactienotitie - Wikken en wegen: vragen en antwoorden over de plannen van aanpak voor S-MER en MKBA