Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Reactie Bevoegd Gezag
Eindrapport studie binnenvaart scheldegebied
KGT2008: Beknopte gids bij onderzoek en proces
Onderzoekspakket 1: Invulling en kostenraming van projectalternatieven en nulalternatief
Onderzoekspakket 2: Vervoerseffecten
Onderzoekspakket 3: Nautische veiligheid
Onderzoekspakket 4: Milieutoets
Onderzoekspakket 5: Strategische welvaartseffecten
Onderzoekspakket 7: Kosten-batenanalyse
Onderzoekspakket 6: Verkeerstoets
Onderzoekspakket 8: Onderzoek Meerwaardeopties, Bekostigings- en Financieringsmogelijkheden
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Moneos Jaarboek 2008
Ontwerp-uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul
Vergunningsaanvragen Verruiming vaargeul Westerschelde
Kaarten bij de Vergunningaanvraag
Protocol flexibel storten – Kwaliteitsparameters
Nota plaatrandstortingen
Monitoring Flexibel Storten
Visie Zwinregio brochure
Adviesrapport van de Commissie Natuurherstel Westerschelde: 'Wennen aan de Westerschelde'
Determinatieonderzoek Plaatrandstortingen
Nota van Antwoord inspraak OTB/MER Verruiming Vaargeul
Tracébesluit Verruiming Vaargeul Westerschelde
MONEOS geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium
Monitoren van intertidaal slib en microfytobenthos met remote sensing
Onderzoek naar wrakken en objecten
Inventarisatie en vergelijking van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium op Nederlands en Vlaams grondgebied
Basisrapport Water
Onderzoek baggeren met water-luchtinjectie
Toetsingsadvies Milieueffectrapport
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Voortgang Ontwikkelingsschets2010 Schelde-estuarium
Jaaroverzicht Vlaamse havens 2007
Verruiming Vaargeul Westerschelde; Nota van Antwoord
Verruiming vaargeul Westerschelde; Tracébesluit
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Economische betekenis van Nederlandse zeehavens
Wonen aan de Westerschelde
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Voorontwerp globale gebiedsvisie
Wennen aan de Westerschelde
Op weg naar verbetering
Overwegingen bij het Stroomgebiedbeheerplan Schelde
Juridisch advies locatie natuurherstel SBZ Westerschelde
Ontwerp-Tracébesluit Nederland
Monitoring Flexibel Storten
Actualisatie Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Basisrapport Natuur
Achtergronddocument Baggeren en Storten
Actualisatie Strategisch milieueffect
Hoofdrapport MER
Passende Beoordeling
Actualisatie nautisch onderzoek
Goedkeuringsverslag MER Vlaanderen
Achtergronddocument Goederenprognose
Basisrapport Morfologie
Basisrapport Overige Aspecten
Basisrapport Slibdynamiek
Basisrapport Zoutdynamiek
Achtergronddocument Morfologische Ontwikkeling
Achtergronddocument Systeembeschrijving Schelde-es
Actualisatie externe veiligheid
Onderzoeksrapport scheepvaartsimulatie
Monitoringsprogramma MONEOS-T
Aanvullende richtlijn Vlaanderen
Probleemanalyse Kanaalzone Gent-Terneuzen
Onderzoeksrapport regionaal vestigingsplaatsonderzoek Kanaal Gent-Terneuzen
Onderzoeksrapport scheepvaart-economische studie
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43'
Eindverslag consultaties Flexibel Storten
Onderzoeksrapport markt-en concurrentieanalyse
Startnotitie/kennisgeving Internationaal MER Zwin
Onderzoeksplan MER Overige Disciplines
Voortgangsrapportage natuurcompensatieprogramma Westerschelde 2007 aan de Europese commissie + bijbehorende projectenkaart
Verruiming vaargeul; Hoofdrapport Milieueffectrapport Verruiming vaargeul BenedenZeeschelde en Westerschelde (379A)
Verruiming vaargeul; Hoofdrapport Actualisatie strategisch milieueffectenrapport Verruiming vaargeul BenedenZeeschelde en Westerschelde(379B)
Verruiming vaargeul; Hoofdrapport Passende Beoordeling (379C) Verruiming vaargeul; ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde (379E)
Verruiming vaargeul; publiekssamenvatting Verruiming vaargeul Westerschelde
Onderzoek naar de ontwikkeling van de scheepvaart in relatie tot de geulafmetingen in de periode tot 2030 LTV onderzoeksrapport20007 pag. (samenvatting)i.o.v. werkgroep Toegankelijkheid
Vervolgonderzoek chemische stoffen in visserijproducten uit de Westerschelde
Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43'
Move Rapport 10
Artikel uit Tijdschrift De Water: Wie ontwart de gordiaanse knoop Westerschelde?Nummer 121, maart 2007Pag. 10 t/m 12ISSN: 0926-3462
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005 / 2006
Historische analyse van de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren
Evaluatie van natuurontwikkelngsprojecten in het Schelde-estuarium
Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Historische analyse Zeeschelde
Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde (Commissie Maljers)
Antwoordnota Hertogin Hedwige- en Prosperpolder
Actualisatie Zandbalans
Ecologische monitoring Walsoorden
Evaluatie monitoring Walsoorden
Antwoordnota verruiming vaargeul
Richtlijnen verruiming vaargeul
Plan van Aanpak vergunningen
Actualisatie externe veiligheid
Convenant tussen rijk en provincie Zeeland