Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Uitspraak voorlopige voorziening Raad van State
"Het Verdronken Land van Saeftinge" : schor onder druk?
"Over de drempel"
(concept) Beleidsplan Grensoverschrijdend Krekengebied
10 Jaar monitoring op het Groot Buitenschoor
14 januari 2003 ; 2e druk 88 pag. incl. bijlagen
2013/05/derde verruiming schelde voortgangsrapport data 2010-2011 v3 0
82 pag. nederlandstalig + 82 pag. franstalig
 • Voorstel Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium van Provinciale Staten d.d. 7 oktober 2005(a),
 • natuurprogramma Westerschelde, onderbouwing natuuropgave 600ha. estuariene natuur(b),
 • kaderstellende notitie betreffende de Zeeuwse overlegstructuur rond het Schelde-estuarium(c),
 • (concept) convenant Provincie en Rijk betreffende de regierol van de Provincie Zeeland voor de uitvoering van de natuuropgave(d) incl. flakerend beleid Landbouw.
 • A-26 - Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium_v2.0
  A-27 - Actualisatierapport Delft3D Schelde - estuarium_v2.0
  A-28 - Harde lagen Westerschelde_v2.0
  A-29 - Harde lagen Beneden-Zeeschelde_v2.0
  A-30 - Overzicht data, beschikbaarheid Open Earth, ftp_v2.0
  A-31 - baggeren en storten_v2.0
  a. Milieu-effectrapport Boorspecie Westerscheldetunnel : Hoofdrapport Met lit. opg.b. SamenvattingMiddelburg : 1998. 163 pag. : ill.
  Aanbodaspecten van recreatie in (Zuid) Zeeland
  Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde
  Aanpak en fasering onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium.Onderzoeksrapport LTVnovember 200150 pag. incl. bijlagen i.o.v. Technische Scheldecommissie
  Aanpak onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium.Onderzoeksrapport LTVjuni 2001i.o.v. Technische Scheldecommissie
  Aantalsfluctuaties van enige niet commerciële vissoorten in het Schelde estuarium en de Voordelta
  Aantalsontwikkelingen van watervogels in de WesterscheldeMogelijke effecten van de vaargeulverruiming in 1997 - 200029 mei 200194 pag.werkdocument RIKZ OS/2001-825xBureau Waardenburg rapport nr. 01-045in opdracht van RIKZ, Middelburg
  Aanvullende richtlijn Vlaanderen
  Achtergronddocument Baggeren en Storten
  Achtergronddocument Goederenprognose
  Achtergronddocument Morfologische Ontwikkeling
  Achtergronddocument Systeembeschrijving Schelde-es
  Activiteitenplan 2001 / Schelde InformatieCentrum (SIC) Middelburg : SIC,2001. 12 p.
  Actoranalyse VlaanderenHilversum, januari 199945 pag.DR/849141.2Uitgevoerd door Intomartin opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland te middelburg
  Actoranalyse Westerschelde Hilversum, november 199758 pag. DR/73673.2uitgevoerd door Intomart bvin opdracht van Rijkswaterstaat directie Zeeland te Middelburg
  Actorenanalyse voor tweede evaluatierapport van het MOVE project.
  Actualisatie externe veiligheid
  Actualisatie externe veiligheid
  Actualisatie Maatschappelijke kosten-batenanalyse
  Actualisatie nautisch onderzoek
  Actualisatie Strategisch milieueffect
  Actualisatie van het Sigmaplan
  Actualisatie Zandbalans
  Advies Adviesraad MKBA bij het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
  Advies Commissie Westerschelde: over natuurcompensatie maatregelen in het kader van de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde
  Advies flexibel storten
  Advies verdieping van de Westerschelde in volkenrechtelijk perspectief.29 pag. 3 augustus 2001
  Advies verkenning definitie flexibel storten
  Adviesrapport van de Commissie Natuurherstel Westerschelde: 'Wennen aan de Westerschelde'
  Aktieplan voor verbetering van de waterkwaliteit van de Schelde
  Algemeen Waterkwaliteitsplan (2) Boven-Schelde 66 pag. ill.
  Algemene milieu impaktstudie Sigmaplan (AMIS)
  Alternatieve stortstrategie Walsoorden, drie rapporten (Engelstalig)
  Amplification and deformation of tidal wave in the UpperScheldt Estuary
  Analyse van stroom- en sedimentmetingen ter hoogte van de drempel van Zandvliet (Schelde) / Fettweis, M. & Sas, M. & Peeters, P. In: Water. - Jrg. 13, Nr. 76 (1994) ; p. 88-99
  Antwoordnota Hertogin Hedwige- en Prosperpolder
  Antwoordnota Inspraak Kennisgeving Strategisch milieueffectenrapportage
  Antwoordnota verruiming vaargeul
  Artikel uit Tijdschrift De Water: Wie ontwart de gordiaanse knoop Westerschelde?Nummer 121, maart 2007Pag. 10 t/m 12ISSN: 0926-3462
  B-21 - Analyse stortvak W13_v2.0
  B-22 - Analyse havenstortvakken Westerschelde_v2.0
  B-23 - Analyse stortvakken Beneden-Zeeschelde_v2.0
  B-24 - Gebruik van nevengeulen voor binnenvaart_v4.0
  B-25 - Mitigatie dwarsstroming Zuidergat_v2.0
  Baggerspeciestort Westerschelde startnotitie Middelburg199640 pag: fig., foto's, krt.Met lit. opg.Opdrachtgever : Rijkswaterstaat, Directie ZeelandOpdrachtnemer : Bouwdienst Rijkswaterstaat, Hoofdafd. Waterbouw
  Basisrapport Morfologie
  Basisrapport Natuur
  Basisrapport Overige Aspecten
  Basisrapport Slibdynamiek
  Basisrapport Water
  Basisrapport Zoutdynamiek
  Beheer en onderzoek van Rijkswaterstaat in de Westerschelde
  Beleids- en activiteitenplan 2001-2004 : interactief informeren voor een duurzame ontwikkeling van het Schelde estuarium Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ). - Middelburg : SIC, 2001. - 19 p. : ill
  Beleidsmonitoring Westerschelde - Evaluatie Beleidsplan Westerschelde 1998 / Schelde InformatieCentrum .- Middelburg, 1999 - 104 p.In samenwerking met Werkgroep Westerschelde - In opdracht van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS)
  Beleidsmonitoring Westerschelde : monitoring van het beleidsplan Westerschelde met indicatoren, de stand van zaken / Direct Dutch Publications B.V. SIC, 2000. 16 p. : ill.In opdracht van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS), in samenwerking met de Werkgroep Westerschelde.
  Beleidsplan 1993 nautisch beheer Westerschelde, haar mondingen Kanaal van Gent naar Terneuzen / [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, afdeling Maritieme Zaken. - [Middelburg] : RWS, ZL, 1993. - 16 p.
  Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden-Zeeschelde/ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) ; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM); Technische Dienst Haven van Antwerpen (TDHA).- 1995.- 154 p.: ill.
  Beleidsplan voor de Zeeuwse Kust en de Westerscheldeoevers
  Beleidsplan waterbodems & baggerspecie Zeeland
  Beleidsplan waterbodems en baggerspecie Zeeland
  Beleidsplan Westerschelde
  Beleidsplan Westerschelde
  Beleidsplan Westerschelde
  Beleidsplan Westerschelde
  Beleidsplan Westerschelde
  Beleidsplan Westerschelde : beschrijving van de Westerschelde
  Beleidsplan Westerschelde : ontwerp t.b.v. overleg en inspraak
  Beleidsplan Westerschelde : voortgangs- en evaluatierapportage periode 1991 - 1992 / Bestuurlijk Overleg Westerschelde Middelburg 1994 44 p.
  Beleidsplan Westerschelde Bestuurlijk Klankbordforum / Middelburg 1991 92 p.
  Beoordeling van de effecten van de verdieping 48'- 43': Plan van aanpak - rapport 2: Project MOnitoring VErdieping Westerschelde / J. de Jong; G. Krijger; L. Nijsse; S. Huijs; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Zeeland.Goes; Grafisch bedrijf Pitman1998.80 pag.+ill. + losse kaart
  Beoordelingskader Schelde-estuarium
  Beperkte toestandbeschrijving van de monding van de Westerschelde. LTV onderzoeksrapportnovember 2000i.o.v. werkgroep Natuurlijkheid
  Berekeningen invloed geulverdiepingen en kombergingsvergrotingen op getij Schelde estuarium / Pieters; Bollebakker;Vroon. - Dienst Getijdewateren, 1993. - 20 p: fig.
  Berekeningen voor aanlegbaggeren.Onderzoeksrapport LTVOnderzoek: Toegankelijkheid. ©20001i.o.v. werkgroep Toegankelijkheid
  Beschrijving van de Wester-Schelde
  Beschrijving van de Westerschelde
  Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding
  Bestuursovereenkomst inzake de uitvoering van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde
  Bevolking en wonen in de Zeeuwse Rijn-Schelde Delta / J. van der Jagt en F. Filius - In: Referatenboek 4de Scheldesymposium [1] : De sterke schouders van het Scheldebekken (deel I) Brussel : VZW Water, Energie en Leefmilieu, 1998.pag. 275-280Themanummer van: Water : tijdschrift over waterproblematiek, Jrg. 17, 103 (1998)
  Biota and abiotic environment in the Westerschelde estuary .In: Hydrobiological Bulletin.Volume 22, nr. 1 augustus 1988 ; pag. 31-34
  Boorspecie Westerscheldetunnel : startnotitie / Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL); Bouwdienst Rijkswaterstaat. - [Middelburg] : RWS, ZL, 1997. - 40 p. : fig., foto's, krt.Met lit. opg.Opdrachtgever : Rijkswaterstaat, Directie Zeeland namens NV Westerschelde i.o.Opdrachtnemer : Bouwdienst Rijkswaterstaat, Hoofdafd. Waterbouw
  Brief kabinetsstandpunt over de samen met Vlaanderen opgestelde- Ontwikkelingsschets 2010, aan de 2e Kamer
  Brochure beleidsplan Westerschelde Bestuurlijk Klankbordforum Westerschelde / Middelburg 1991 24 p.
  Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2005 Middelburg mei 2006 159 pag.Rapportnummer: RIKZ/2006.006 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland: mw. drs. A. Erkman
  Broedvogelonderzoek 2004, In Het Verdronken Land van Saeftinghe