Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde - Deelrapport 7
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde Deelrapport 3 – Slibscenario’s
Nauwkeurigheid en precisie ecotopenkaarten Westerschelde
Draagkracht voor vogels
Toepassingen primaire productie model Schelde
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde Deelrapport 8 – Samenvatting
Natuurtoets grensoverschrijdende proefstortingen
Droogvalranges in de ecotopenkaart van de Westerschelde
Advies flexibel storten
Monitoringprogramma Flexibel Storten
Kennisvragen Scheldemonding en nabije kusten
Aanpak onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium.Onderzoeksrapport LTVjuni 2001i.o.v. Technische Scheldecommissie
Fish species of the lower Zeeschelde (Belgium) : a comparison with historical checklists / Damme, P.A. van & Hostens, K. & Ollevier, F. In: Belgian Journal of Zoology. - Vol. 124 (1994), nr. 2 ; P. 93-103
De Schelde als natuurgebied herontdekt / Maes, Rene Antwerpen Werkgroep Natuurbehoud Linkeroever vzw. 1995 55 p.
A-26 - Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium_v2.0
A-27 - Actualisatierapport Delft3D Schelde - estuarium_v2.0
A-28 - Harde lagen Westerschelde_v2.0
A-30 - Overzicht data, beschikbaarheid Open Earth, ftp_v2.0
Mogelijkheden tot verbetering van het grootscheepsvaarwater door de Westerschelde / Directie Zeeland, Studiedienst Vlissingen Vlissingen 1954 5 p. + bijl. Nota 54.1
Experimentele schorverdedigingen: kleibekleding Anna Jacobapolder bezinkveld Zuidgors. Directie Zeelanddecember 1998113 pag.ill.directie Zeeland AXW nota 98.1007RIKZ Rapport 98.017
A-29 - Harde lagen Beneden-Zeeschelde_v2.0
De Schelde, - een evaluatie van het beleid, de functies en de waterkwaliteit -Rapport i.o.v. de cies. Leefmilieu en Havenvraagstukken van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad71 pag.1991
A-31 - baggeren en storten_v2.0
B-21 - Analyse stortvak W13_v2.0
Delta 2000, Inventarisatie huidige situatie Deltawaterenoktober 2000144 pag.ill.RIKZ/2000.047
B-22 - Analyse havenstortvakken Westerschelde_v2.0
B-23 - Analyse stortvakken Beneden-Zeeschelde_v2.0
Leidraad ecologische herstelmaatregelen voor kustboedvogelsBalanceren tussen natuurlijke processen en ingrijpen.Middelburgjanuari 200264 pag. ill.ISBN 90-369-3416-8RIKZ /2001.046
B-24 - Gebruik van nevengeulen voor binnenvaart_v4.0
B-25 - Mitigatie dwarsstroming Zuidergat_v2.0
82 pag. nederlandstalig + 82 pag. franstalig
G-1 - Data-analyse waterstanden Westerschelde_v2.0
G-2 - Grootschalige sedimentbalans van de Westerschelde_v2.0
G-3 - De rol van slib in de Westerschelde_v1.0
De Westerschelde als scheepvaartweg Boormans, J.C. & Scheele, R.J. 1986 Nederlandse Geografendagen. - Utrecht : Geografisch Instituut, 1986. - P. 155-162.
Monitoring van de effecten van de verruiming 48' - 43' . (MOVE rapport 7)MOVE Hypothesendocument 2003. Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003.Juni 2003258 pag. excl. bijlagen RIKZ/2003.009
G-4 - Influence morphology on tide and sand transport_v2.0
Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : een verruimde blik op waargenomen ontwikkelingen : move evaluatierapport 2003 Middelburg : RWS, RIKZ, 2003. - [72 p.] : bijl., ill., 2 dl.Rapport RIKZ/2003.027MOVE-rapport ; 8)Deel A.: Samenvatting Deel B.: Hoofdrapport Digitaal document 6,7 MbIn opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL)Project MOnitoring VErdieping Westerschelde (MOVE)Met lit. opg.
G-5 - Data-analysis water levels, bathymetry Western Scheldt_v2.0
Voortgangsrapport 2
G-6 - Data analysis water levels bath Lower Sea Scheldt
Ecologische Studie Containerkaai/dok-west (Waaslandhaven) Brussel, september 1997 (aangepaste versie september 1998)148 pag.literatuurlijst + ill.Rapport IN 9812Project in opdracht van de Stad Antwerpen, Technische Dienst van het Havenbedrijf
G-7 - Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, Part 2_v2.0
Jaarboek afdeling Bovenschelde 200455 pag. + ill.
G-8 - Aanvullend onderzoek historische ontwikkeling getij_v2.0
G-9 - Vergelijking methodes overstromingsrisico_v2.0
G-11 - Morfologische lange termijn simulaties_v2.0
G-12 - Effect morfologie monding Westerschelde op getij_v2.0
G-13 - Synthese en conceptueel model_v2.0
G-14 - Response of tidal rivers to deepening and narrowing_v2.0
N2000 Special context
K-15 - Morfologie op mesoschaal bij stortlocaties
K-16 - Ontwikkeling mesoschaal Westerschelde (factsheets)_v2.0
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde Deelrapport 6 – Samenvatting
K-17 - Samenhang ontwikkelingen tijd- en ruimteschalen_v2.0
WL2016R14_025_1_ValidatieSlibmodel
K-18 - Ontwikkeling mesoschaal Zeeschelde (Factsheets)_v2.0
WL2016R14_025_2_ValidatieZandmodel_GVS
K-19 - Zeeschelde- nota analyse bodemligging_v2.0
WL2016R14_025_4_ScenariosZand
K-20 - Simulaties met effectenanalyse op mesoschaal_v2.0
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde Deelrapport 5
WL2016R14_025_8_Samenvatting
Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2014
Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2015
MONEOS-T: Uitvoeringsplan monitoring 2015-2022
T2015-rapportage Schelde-estuarium: samenvatting
T2015-rapportage Schelde-estuarium: analyserapport
Tracébesluit Verruiming Vaargeul Westerschelde
T2015-rapportage Schelde-estuarium: evaluatierapport
Technisch rapport 'Ecologische validatie plaatrandstortingen'
Syntheserapport 'Ecologische validatie plaatrandstortingen'
Beleidsplan 1993 nautisch beheer Westerschelde, haar mondingen Kanaal van Gent naar Terneuzen / [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, afdeling Maritieme Zaken. - [Middelburg] : RWS, ZL, 1993. - 16 p.
Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium - fase 2.1 (tbv T2015)
Hydrodynamiek en habitatgeschiktheid
Integraal beleidsplan Voordelta : vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Voordelta op 3 mei 1993 / red. J. van Alphen en R. Molendijk. - Rijswijk : Bestuurlijk Overleg Voordelta, 1993. - 75 p. : foto's, krt., tab.Omslagtitel : Vorm in veranderingMet lit. opg.
Mesoschaal Westerschelde, Integratierapport 2014-2018
Informatiemap Natuurbeschermingswet Zeeland - Goes : Consulentschap Natuur, Bos, Landschap en Fauna, 1993 - 10 p. bijl.
Memo bovenstrooms storten
Memo locatievoorstel zandwinning en aanvulstort Westerschelde
Nut en noodzaak herhaling proefstortingen Westerschelde
Update of the water quality model application of the Schelde for the year 2014
Memo Locaties zandwinnen en aanvullen zandvoorraad Westerschelde
Verkenning vraagstukken zoetwater in het Schelde estuarium
Amplification and deformation of tidal wave in the UpperScheldt Estuary
Systeemanalyse natuur Schelde-estuarium
Habitatmapping Zeeschelde subtidaal - rapport
Habitatmapping Zeeschelde subtidaal - oplegnotitie
Inleidingen en aanbevelingen symposium scheldemond / Eurohaven Mij. voor Nijverheid en Handel ; Acquisitiegroep Zeeland, 1989 44 p.
Systeemanalyse toegankelijkheid Schelde-estuarium (LTP-T)
Herstel Natuur Westerschelde : overzicht van ingediende alternatieven / A. Wijga. - Middelburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), 1996. - 18 p.: ill.Nota AXW 96.1026
Herstel Natuur Westerschelde : nieuwe alternatieven. / Ressource Analysis; Heidemij advies; Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) - april 1996, 18 p.: ill.
Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden-Zeeschelde/ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) ; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM); Technische Dienst Haven van Antwerpen (TDHA).- 1995.- 154 p.: ill.
De Zeeuwse havens waartoe en waar naar toe ? / In ISF-bulletin. - Jrg. 2, nr. 2 (1995) ; p. 1-3
Natuurreservaat
Invloed speciestortingen uit haven van Zeebrugge op water- en bodemkwaliteit Westerschelde / Maldegem D.C. & Vroon J. MIDDELBURG Rijksinstituut voor Kust en Zee 1995 40 p RIKZ 94.049
HERSTEL NATUUR WESTERSCHELDE. INFORMATIE- EN OVERLEGAVONDEN VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG WESTERSCHELDE / BESTUURLIJK OVERLEG WESTERSCHELDE MIDDELBURG 1996
Inventarisatie van de huidige kennis over de veiligheid tegen overstromen van de Westerschelde / A.A. Arends. - Middelburg: Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), 1997. - 37 p. - ill. - RIKZ/AB-97.857x
Natuurontwikkeling en kustbroedvogels in het deltagebied: een evaluatie / A. Wieland. - Middelburg,1997.- 71 p. - ill. In opdracht van Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ).
Berekeningen invloed geulverdiepingen en kombergingsvergrotingen op getij Schelde estuarium / Pieters; Bollebakker;Vroon. - Dienst Getijdewateren, 1993. - 20 p: fig.