Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Eindrapport studie binnenvaart scheldegebied
Adviesrapport van de Commissie Natuurherstel Westerschelde: 'Wennen aan de Westerschelde'
Definitieve uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul
Ontwerp-uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul
Vergunningsaanvragen Verruiming vaargeul Westerschelde
Kaarten bij de Vergunningaanvraag
Protocol flexibel storten – Kwaliteitsparameters
Nota plaatrandstortingen
Visie Zwinregio brochure
Monitoring Flexibel Storten
Determinatieonderzoek Plaatrandstortingen
Nota van Antwoord inspraak OTB/MER Verruiming Vaargeul
MONEOS geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium
Monitoren van intertidaal slib en microfytobenthos met remote sensing
Onderzoek naar wrakken en objecten
Inventarisatie en vergelijking van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium op Nederlands en Vlaams grondgebied
Basisrapport Water
Onderzoek baggeren met water-luchtinjectie
Toetsingsadvies Milieueffectrapport
Juridisch advies locatie natuurherstel SBZ Westerschelde
Ontwerp-Tracébesluit Nederland
Monitoring Flexibel Storten
Actualisatie Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Basisrapport Natuur
Achtergronddocument Baggeren en Storten
Actualisatie Strategisch milieueffect
Hoofdrapport MER
Passende Beoordeling
Goedkeuringsverslag MER Vlaanderen
Achtergronddocument Goederenprognose
Basisrapport Morfologie
Basisrapport Overige Aspecten
Basisrapport Slibdynamiek
Basisrapport Zoutdynamiek
Achtergronddocument Morfologische Ontwikkeling
Achtergronddocument Systeembeschrijving Schelde-es
Actualisatie nautisch onderzoek
Actualisatie externe veiligheid
Monitoringsprogramma MONEOS-T
Aanvullende richtlijn Vlaanderen
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43'
Eindverslag consultaties Flexibel Storten
Startnotitie/kennisgeving Internationaal MER Zwin
Onderzoeksplan MER Overige Disciplines
Historische analyse Zeeschelde
Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde (Commissie Maljers)
Antwoordnota Hertogin Hedwige- en Prosperpolder
Actualisatie Zandbalans
Ecologische monitoring Walsoorden
Evaluatie monitoring Walsoorden
Antwoordnota verruiming vaargeul
Richtlijnen verruiming vaargeul
Plan van Aanpak vergunningen
Actualisatie externe veiligheid
Onderzoeksplan MER
Convenant tussen rijk en provincie Zeeland
Startnotitie/kennisgeving verruiming vaargeul
Natuurprogramma Westerschelde
Advies verkenning definitie flexibel storten
Evaluatierapport ProSes door dr. L.E.M. Klinkers
Eindrapport juridisch onderzoek flexibel storten
Kennis en modellen voor de Westerschelde
Fysische en ecologische kennis en modellen
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Over de drempel - Eindadvies van het Overleg Adviserende Partijen
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010
Advies Adviesraad MKBA bij het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Economie als bouwsteen
Inspraakreacties op Ontwikkelingsschets en bijbehorende rapporten
Kosten en baten van de Overschelde
Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de actualisatie van het Sigmaplan
Milieueffectrapportage voor de actualisatie van het Sigmaplan, niet-technische samenvatting
Strategische Milieueffectrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, hoofdrapport
Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010
Natte natuur in het Schelde-estuarium. Een verkenning van de kosten en baten
Scheepvaartbaten verruiming van de vaarweg van de Schelde; Bulksector
Verruiming van de vaarweg van de Schelde, een maatschappelijke kosten-batenanalyse
Natuurontwikkeling in combinatie met zilte aquacultures
MKBA, Nautisch onderzoek van het Schelde-estuarium
Morfologisch onderzoek Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Onderzoek effecten van ontwikkelingen op de waterparameters, onderdeel van S-MER
QRA Toekomstig Transport Gevaarlijke Stoffen (Wester) Schelde
Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota gebruikswaarde gebied
Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota geluid
Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota lucht
Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota monumenten en landschappen
Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota Natuur
Vaarschema's verdere verdieping Westerschelde
Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota woon- en leefmilieu
Inrichtingsschets Kalkense Meersen
Richtlijnen Strategisch milieueffectenrapport Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
Antwoordnota Inspraak Kennisgeving Strategisch milieueffectenrapportage
Casestudies voor overstromingsschade in dijkringgebieden 30, 31 en 32
Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde
ProSes Hoofdrapport Kostenopstelling t.b.v. MKBA en S-MER
Voorhavens in de praktijk: Quick Scan
Inventarisatie en beoordeling kwaliteit baggerspecie tussen Vlissingen en Deurganckdok
Studie naar de directe baten van de verruiming van de Westerschelde: een logistieke benadering
Inspraakreacties op de Kennisgeving Strategische milieueffectenrapportage