Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde - Deelrapport 7
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde Deelrapport 3 – Slibscenario’s
Nauwkeurigheid en precisie ecotopenkaarten Westerschelde
Draagkracht voor vogels
Toepassingen primaire productie model Schelde
Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde Deelrapport 8 – Samenvatting
Natuurtoets grensoverschrijdende proefstortingen
Droogvalranges in de ecotopenkaart van de Westerschelde
Advies flexibel storten
Monitoringprogramma Flexibel Storten
Kennisvragen Scheldemonding en nabije kusten
Tracébesluit Verruiming Vaargeul Westerschelde
K-19 - Zeeschelde- nota analyse bodemligging_v2.0
K-20 - Simulaties met effectenanalyse op mesoschaal_v2.0
K-17 - Samenhang ontwikkelingen tijd- en ruimteschalen_v2.0
K-18 - Ontwikkeling mesoschaal Zeeschelde (Factsheets)_v2.0
G-12 - Effect morfologie monding Westerschelde op getij_v2.0
G-13 - Synthese en conceptueel model_v2.0
G-14 - Response of tidal rivers to deepening and narrowing_v2.0
K-15 - Morfologie op mesoschaal bij stortlocaties
K-16 - Ontwikkeling mesoschaal Westerschelde (factsheets)_v2.0
G-9 - Vergelijking methodes overstromingsrisico_v2.0
G-11 - Morfologische lange termijn simulaties_v2.0
G-5 - Data-analysis water levels, bathymetry Western Scheldt_v2.0
G-6 - Data analysis water levels bath Lower Sea Scheldt
G-7 - Tidal Phenomena in the Scheldt Estuary, Part 2_v2.0
G-8 - Aanvullend onderzoek historische ontwikkeling getij_v2.0
G-1 - Data-analyse waterstanden Westerschelde_v2.0
G-2 - Grootschalige sedimentbalans van de Westerschelde_v2.0
G-3 - De rol van slib in de Westerschelde_v1.0
G-4 - Influence morphology on tide and sand transport_v2.0
B-23 - Analyse stortvakken Beneden-Zeeschelde_v2.0
B-24 - Gebruik van nevengeulen voor binnenvaart_v4.0
B-25 - Mitigatie dwarsstroming Zuidergat_v2.0
A-31 - baggeren en storten_v2.0
B-21 - Analyse stortvak W13_v2.0
B-22 - Analyse havenstortvakken Westerschelde_v2.0
A-28 - Harde lagen Westerschelde_v2.0
A-30 - Overzicht data, beschikbaarheid Open Earth, ftp_v2.0
A-29 - Harde lagen Beneden-Zeeschelde_v2.0
A-26 - Actualisatierapport Finel 2D Schelde-estuarium_v2.0
A-27 - Actualisatierapport Delft3D Schelde - estuarium_v2.0
Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium - fase 2.1 (tbv T2015)
Inleidingen en aanbevelingen symposium scheldemond / Eurohaven Mij. voor Nijverheid en Handel ; Acquisitiegroep Zeeland, 1989 44 p.
De Zeeuwse havens waartoe en waar naar toe ? / In ISF-bulletin. - Jrg. 2, nr. 2 (1995) ; p. 1-3
Natuurreservaat
Invloed speciestortingen uit haven van Zeebrugge op water- en bodemkwaliteit Westerschelde / Maldegem D.C. & Vroon J. MIDDELBURG Rijksinstituut voor Kust en Zee 1995 40 p RIKZ 94.049
HERSTEL NATUUR WESTERSCHELDE. INFORMATIE- EN OVERLEGAVONDEN VAN HET BESTUURLIJK OVERLEG WESTERSCHELDE / BESTUURLIJK OVERLEG WESTERSCHELDE MIDDELBURG 1996
In: H2O. - Jrg. 25, nr. 14 (1992) ; p. 383-391
Brochure beleidsplan Westerschelde Bestuurlijk Klankbordforum Westerschelde / Middelburg 1991 24 p.
Beleidsplan Westerschelde Bestuurlijk Klankbordforum / Middelburg 1991 92 p.
Een Schelde zonder grenzen : symposium, 26 april 1990 / Neeltje Jans Saeijs, H.L.F. (ed.), Directie Zeeland Middelburg 1990 56 p.
De zin van de Westerschelde / Provincie Zeeland Middelburg 1993 39 p.
Het Schelde-estuarium : werken aan een natuurlijke vaarweg / Iedema, W. ; Dienst Getijdewateren en Directie Zeeland ; in samenw. met Ministerie voor de Vlaamse Gemeenschap, Instituut voor Natuurbehoud 1991 6 p.
Beleidsplan Westerschelde : voortgangs- en evaluatierapportage periode 1991 - 1992 / Bestuurlijk Overleg Westerschelde Middelburg 1994 44 p.
Management of Dutch estuaries the Ems-Dollard and the Western Scheldt / Hoogweg, P. H. A. & Colijn, F. 1992 In: Water science and technology. - vol. 26, no. 7-8 (1992) ; p. 1887-1896
Management issues of the western Scheldt / Scheele, R. J. London, United Kingdom 1991
De kwaliteit van het Scheldebekken : <> / Klaassen R. [S.l.] Rijn-Schelde Instituut (RSI) 1989 83 p. ISBN 9070931109
Ecosysteemvisie Delta Wageningen 1994 191 pag.IKC-N nr. 7 ISSN 09297014
Derde internationaal Schelde-symposium : integraal waterbeheer Schelde-estuarium 6-7 december 1995 : referatenboek + programma sprekers (446A)Antwerpen : Stad Antwerpen, 1995134 pag. : ill.
INSTELLING COMMISSIE WESTERSCHELDE / MIDDELBURG 1996 WS\COMMWS VOORZITTER BESTUURLIJK OVERLEG WESTERSCHELDE
HET VERDRAG INZAKE DE VERRUIMING VAN DE WESTERSCHELDE IN HISTORISCH PERSPECTIEF / STRUBBE IR. J. BRUSSEL 1995 IN: WATER.- NR. 85 (1995) MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP
HERINRICHTINGSPLAN BOONEPOLDER EN OOSTER-ZWAKEPOLDER / BAKKER P. & PAMA I. & ROSSUM I. VAN & WELLE J. VAN DER & SCHONIS R. VLISSINGEN 1996
HEDWIGEPOLDER WORDT SWIDWIESCHOR / VEERMAN F. & NOOIJ J. DE & HENGST K. & BRASPENNINCX M. & GROENENBERG M. & HETTINGA O. VLISSINGEN 1996
NATUURONTWIKKELINGEN 5 (WAT GING ER MIS IN ZEELAND ?) / POELS W. RENKUM 1996 IN: NATUURONTWIKKELING. - JRG. 2, NR 5 (1996) ; P. 4-8
HERSTELPLAN NATUUR WESTERSCHELDE / DAGELIJKS BESTUUR OVERLEG WESTERSCHELDE MIDDELBURG 1996
COOPERATION IN RIVER BASINS / MEIJERINK S.V. DELFT 1995 92 P. 0927-2909
MILIEU-EFFECTEN VAN HET UITDIEPEN VAN DE WESTERSCHELDE / GEIREGAT NICO GENT 1995 112 P.
NATUURVRIENDELIJKE WATERKERINGEN LANGS DE WESTERSCHELDE / BERCHUM A.M. VAN & COOSEN J. & MEIJER A.J.M. MIDDELBURG 1995 49 P. PROJ.NR. 94.111 95.57 IN OPDRACHT VAN RIKZ
Het Schelde-estuarium heeft recht op zoet water / Middelburg Schelde Informatiecentrum 1995
Het Schelde estuarium: Habitat Arealen in de Westerschelde. Veranderingen tussen 1960 en 1990 en een prognose voor de toestand na de komende verdieping / MIDDELBURG Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 1996 RIKZ/AB-96.815x
Het Schelde-estuarium, méér dan een vaarweg : rapportage van een pilotstudie naar de ontwikkeling van de fysische structuur van het Schelde-estuarium / Pieters, T. & Storm, C. & Walhout, T. & Ysebaert, T. & Directie Zeeland Middelburg Dienst Getijdewateren 1991 135 p. GWWS-91.081
De complexe stroming in de toegangsgeul van de Zandvliet- en Berendrechtsluis : inzicht via metingen en modellering / Fettweis, M. & Sas, M. In: Water. - Jrg. 13, no. 77 (1994)
Analyse van stroom- en sedimentmetingen ter hoogte van de drempel van Zandvliet (Schelde) / Fettweis, M. & Sas, M. & Peeters, P. In: Water. - Jrg. 13, Nr. 76 (1994) ; p. 88-99
Goede bedoelingen geëtaleerd : praten over de Schelde / Rooy, M. de & Teunissen, R. In: Reinwater tijdschrift. - nr. 1 (1992) ; p. 7-11
De Schelde : Vlaamse delta ekologisch rampgebied / Wulffraat, K.J. Amsterdam Stichting Reinwater 1989
Biota and abiotic environment in the Westerschelde estuary .In: Hydrobiological Bulletin.Volume 22, nr. 1 augustus 1988 ; pag. 31-34
Dossier 95/1, Waterbeleid. Politique des eaux, Benelux / MIDDELBURG Hennekam B.M.J. Drs. 1995 111 p
Intergraal waterbeheer in het Schelde- estuarium: EEN UITDAGING / Meire P.Prof.dr. MIDDELBURG 1996 4 p.
Fish species of the lower Zeeschelde (Belgium) : a comparison with historical checklists / Damme, P.A. van & Hostens, K. & Ollevier, F. In: Belgian Journal of Zoology. - Vol. 124 (1994), nr. 2 ; P. 93-103
De Schelde als natuurgebied herontdekt / Maes, Rene Antwerpen Werkgroep Natuurbehoud Linkeroever vzw. 1995 55 p.
Mogelijkheden tot verbetering van het grootscheepsvaarwater door de Westerschelde / Directie Zeeland, Studiedienst Vlissingen Vlissingen 1954 5 p. + bijl. Nota 54.1
De Westerschelde als scheepvaartweg Boormans, J.C. & Scheele, R.J. 1986 Nederlandse Geografendagen. - Utrecht : Geografisch Instituut, 1986. - P. 155-162.
Beleidsplan 1993 nautisch beheer Westerschelde, haar mondingen Kanaal van Gent naar Terneuzen / [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, afdeling Maritieme Zaken. - [Middelburg] : RWS, ZL, 1993. - 16 p.
Integraal beleidsplan Voordelta : vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Voordelta op 3 mei 1993 / red. J. van Alphen en R. Molendijk. - Rijswijk : Bestuurlijk Overleg Voordelta, 1993. - 75 p. : foto's, krt., tab.Omslagtitel : Vorm in veranderingMet lit. opg.
Informatiemap Natuurbeschermingswet Zeeland - Goes : Consulentschap Natuur, Bos, Landschap en Fauna, 1993 - 10 p. bijl.
Herstel Natuur Westerschelde : overzicht van ingediende alternatieven / A. Wijga. - Middelburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), 1996. - 18 p.: ill.Nota AXW 96.1026
Herstel Natuur Westerschelde : nieuwe alternatieven. / Ressource Analysis; Heidemij advies; Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) - april 1996, 18 p.: ill.
Beleidsplan Sanering Waterbodem Beneden-Zeeschelde/ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) ; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM); Technische Dienst Haven van Antwerpen (TDHA).- 1995.- 154 p.: ill.
Inventarisatie van de huidige kennis over de veiligheid tegen overstromen van de Westerschelde / A.A. Arends. - Middelburg: Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), 1997. - 37 p. - ill. - RIKZ/AB-97.857x
Natuurontwikkeling en kustbroedvogels in het deltagebied: een evaluatie / A. Wieland. - Middelburg,1997.- 71 p. - ill. In opdracht van Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ).
Berekeningen invloed geulverdiepingen en kombergingsvergrotingen op getij Schelde estuarium / Pieters; Bollebakker;Vroon. - Dienst Getijdewateren, 1993. - 20 p: fig.
Beoordeling van de effecten van de verdieping 48'- 43': Plan van aanpak - rapport 2: Project MOnitoring VErdieping Westerschelde / J. de Jong; G. Krijger; L. Nijsse; S. Huijs; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Zeeland.Goes; Grafisch bedrijf Pitman1998.80 pag.+ill. + losse kaart
Integratie van Ecologie en Waterbouwkunde in de Zeeschelde: aanleiding tot en situering van het Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan (OMES) / P.Meire; M. Starink; M. Hoffmann - 19 p.: fig. - artikel in: Water, nr. 95 - juli/augustus 1997,
De Waterkwaliteit van de Zeeschelde evolutie in de voorbije dertig jaar / S. van Damme; P. Meire; H. Meackelberghe; M. Verdievel; L. Bourgoing; E. Taverniers; T. Ysebaert; G. Wattel. Artikel in: Water, nr. 85 - november/december 1995, pag. 244 t/m 256.
Nieuwe en oude alternatieven voor Natuur Herstel Westerschelde / J. Coosen; C. Storm. - Middelburg: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, 1997. - 8 p. : tab. - Memo AXW-97.007
De evolutie van de Waterschapswet / H.J.M. Havekes; W.G.M. Heldens. - 1997 - 8 p. : ill. - artikel in: Het Waterschap 97/2
De verdieping van de Westerschelde / H. Belmans. - 6. p. : ill./fig. - atrikel in: Water, nr. 85 november/december 1995.
Het beheer van het Verdronken Land van Saeftinghe: nieuw beheersplan gereed / R. Lensink; M. Meijer; G.-J. Buth - 4 p.: ill. - artikel in: Zeeuws Landschap, jrg. 13, nr. 4 1997
Natuur Westerschelde verliezer / T. Kramer - 3 p. : ill. - artikel in: 't Duumpje, jrg. 23, nr. 3 1997/1998 winternummer