Wetenschappelijke publicaties

Op zoek naar een specifiek rapport of naar de resultaten van een onderzoek? De VNSC stelt publicaties en rapporten ter beschikking. Gebruik de zoekfunctie of wandel door het brede aanbod.  

Titel
Eindrapport studie binnenvaart scheldegebied
Adviesrapport van de Commissie Natuurherstel Westerschelde: 'Wennen aan de Westerschelde'
Definitieve uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul
Ontwerp-uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul
Vergunningsaanvragen Verruiming vaargeul Westerschelde
Kaarten bij de Vergunningaanvraag
Protocol flexibel storten – Kwaliteitsparameters
Nota plaatrandstortingen
Visie Zwinregio brochure
Monitoring Flexibel Storten
Determinatieonderzoek Plaatrandstortingen
Nota van Antwoord inspraak OTB/MER Verruiming Vaargeul
MONEOS geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium
Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium
Monitoren van intertidaal slib en microfytobenthos met remote sensing
Onderzoek naar wrakken en objecten
Inventarisatie en vergelijking van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium op Nederlands en Vlaams grondgebied
Basisrapport Water
Onderzoek baggeren met water-luchtinjectie
Toetsingsadvies Milieueffectrapport
Juridisch advies locatie natuurherstel SBZ Westerschelde
Ontwerp-Tracébesluit Nederland
Monitoring Flexibel Storten
Actualisatie Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Basisrapport Natuur
Achtergronddocument Baggeren en Storten
Actualisatie Strategisch milieueffect
Hoofdrapport MER
Passende Beoordeling
Goedkeuringsverslag MER Vlaanderen
Achtergronddocument Goederenprognose
Basisrapport Morfologie
Basisrapport Overige Aspecten
Basisrapport Slibdynamiek
Basisrapport Zoutdynamiek
Achtergronddocument Morfologische Ontwikkeling
Achtergronddocument Systeembeschrijving Schelde-es
Actualisatie nautisch onderzoek
Actualisatie externe veiligheid
Monitoringsprogramma MONEOS-T
Aanvullende richtlijn Vlaanderen
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43'
Eindverslag consultaties Flexibel Storten
Startnotitie/kennisgeving Internationaal MER Zwin
Onderzoeksplan MER Overige Disciplines
Historische analyse Zeeschelde
Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde (Commissie Maljers)
Antwoordnota Hertogin Hedwige- en Prosperpolder
Actualisatie Zandbalans
Ecologische monitoring Walsoorden