Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde. Rapport van de Commmissie 59 pag.

De Provincie Zeeland heeft een onafhankelijke commissie van deskundigen gevraagd alternatieven te onderzoeken voor de aanleg van 600 hectare nieuwe estuariene natuur langs de Westerschelde. Deze commissie, met als voorzitter prof. drs. F.A. Maljers, heeft 80 alternatieven onderzocht. De Commissie komt tot de conclusie dat het creëren van een groot gebied met getijdennatuur in de Braakman Zuid een kansrijk alternatief is. Het gaat dan om het gebied ten zuiden van de N61. Toevoer van zoutwater vanuit de Westerschelde lijkt mogelijk door het aanpassen van bestaande afwateringskanalen en door aanleg van nieuwe waterlopen. In eerste aanleg gaat het om een gebied van 350 tot 400 ha, waarvan circa een derde uit bos bestaat en tweederde uit landbouwgronden. Deze landbouwgronden zijn al aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Commissie adviseert de mogelijkheden voor de Braakman Zuid met zorg verder uit te werken en daarna een Milieu Effect Rapport-procedure in gang te zetten.
Documentnunmmer: SL-353 idem pdf op website
Auteur: Commissie Maljers
Thema: Zie ook website: www.zeeland.nl/natuurpakket