14 januari 2003 ; 2e druk 88 pag. incl. bijlagen

Een gezamelijk product van de waterschappen, gemeenten en de provincie als trekker. De visie wordt breed gedragen. Het doel van de deelstroomgebiedsvisie is drieledig. 1. Een beschrijving op hoofdlijnen van de waterhuishoudkundige problemen van het regionale watersysteem voor zowel nu als in 2050 en 2100. 2. Een beschrijving op de vissie op de te kiezen oplossingsinrichtingen voor genoemde problemen met daarbij een globaal uitvoeringsprograma tot 2015. 3. Een globale schatting van de te maken kosten en de wijze waarop deze moeten worden gefinanciers om de oplossingsrichtingen te kunnen realiseren. De visie is een voorlopige versie omdat hij nog niet helemaaal compleet is: Het gaat vrijwel alleen over het regionaal (binnendijks) systeem, terwijl het ook het hoofdsysteem (de rijkswateren) zou moeten bevatten.
Documentnunmmer: SL-72
Auteur: Projectgroep WB21 Zeeland