Basisrapport Overige Aspecten

In dit basisrapport wordt voor verschillende aspecten het effect van de aanleg en het onderhoud van de verruiming van de vaargeul onderzocht. Per deelterrein wordt de huidige situatie geschetst, het nulalternatief en het projectalternatief. Hierbij gaat het om de aspecten: Ruimte en Mobiliteit, Lucht, Geluid, Archeologie, Landschap en cultuurhistorie, Nautische en externe veiligheid en Gezondheidsaspecten.