Monitoren van intertidaal slib en microfytobenthos met remote sensing

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre remote sensing kan worden ingezet voor het vlakdekkend monitoren van het slibgehalte en de jaarlijkse primaire productie van het microfytobenthos van de slikken en platen.

Er is gebruik gemaakt van gearchiveerde remote sensing beelden (radar en optische satellietbeelden en optische vliegtuigbeelden) en reeds verzamelde in-situ monitoringdata (met name MOVE data) van de periode 1993-2005.

Documenten