Ontwerp-uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul

Voor de uitvoering van het Tracébesluit verruiming vaargeul Westerschelde van juli 2008 zijn ontwerpen voor de te nemen uitvoeringsbesluiten opgesteld. Het betreft een ontwerpbesluit op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, een ontwerpbesluit op grond van de Ontgrondingenwet, een ontwerpbesluit op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en een ontwerpbesluit op grond van de Flora- en faunawet.

Documenten