Definitieve uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul

Op basis van de zienswijzen ingebracht op ontwerp-uitvoeringsbesluiten zijn de definitieve uitvoeringsbesluiten opgesteld. Het betreft een besluit op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, een besluit op grond van de Ontgrondingenwet, een besluit op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en een besluit op grond van de Flora- en faunawet.

Documenten