Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010

Deze studie is door de Universiteit Antwerpen (UA) uitgevoerd in opdracht van ProSes. Het doel van de studie is om een van ProSes onafhankelijk wetenschappelijk instituut een beoordeling te laten uitvoeren van de ecologische kwaliteit van het pakket natuurmaatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 schelde-estuarium (Voorstellen van besluiten). De UA heeft dit pakket van maatregelen getoetst aan de effectiviteit per ecologische zone en aan het streefbeeld natuurlijkheid uit de LTV. Dit laatste is mede gedaan in het licht van de bijdrage die de natuurmaatregelen in de Ontwikkelingsschets kunnen leveren aan de nog vast te stellen instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura-2000 gebieden van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

De UA constateert in het rapport dat het pakket natuurmaatregelen in Nederland over het geheel genomen onvoldoende is om de beoogde doelstellingen te realiseren. Het aandeel ontpoldering in het basispakket voor de Westerschelde is daarvoor te klein en er ontbreken ontpolderingen in de zones waar dat voor het ecologisch functioneren van het estuarium noodzakelijk is. Ook aan Vlaamse zijde voldoen de voorgestelde maatregelen over het geheel genomen niet aan het streefbeeld natuurlijkheid uit de LTV. Dat komt vooral omdat de locaties voor overstromingsgebieden die met natuurontwikkeling worden gecombineerd (GGG’s) in de Ontwikkelingsschets nog niet concreet zijn aangegeven. Die vaagheid maakt het onmogelijk om de natuurmaatregelen in de Zeeschelde te beoordelen op hun ecologische kwaliteit en op hun bijdrage aan het realiseren van de doelen uit de LTV. Naast de kwaliteitsbeoordeling bevat het rapport aanbevelingen om het pakket natuurmaatregelen te versterken.

Documenten