Het Sigmaplan wil Vlaanderen met een combinatie van maatregelen beschermen tegen overstromingen. Stukken polder worden teruggegeven aan de rivier en er komen dijken. Langs de Schelde en haar zijrivieren wordt ook een ketting van gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd. Het gaat om laaggelegen gebieden met een ringdijk eromheen. Het water stroomt het overstromingsgebied binnen en kan pas terug naar de rivier als die weer laag genoeg staat. Dat gebeurt via een speciale uitwateringsconstructie.

Meer weten over het project, de verschillende deelprojecten en de voortgang van de werken? Neem een kijkje op de website van het Sigmaplan: www.sigmaplan.be.

Het Sigmaplan wil bescherming bieden tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren. De projecten liggen in het hele stroomgebied. In het Schelde-estuarium gaat het om de volgende locaties:

Op 3 januari 1976 veroorzaakte een overstroming in het Scheldegebied enorme materiële schade en veel menselijk leed. De Belgische overheid besloot maatregelen te nemen om zulke rampen voortaan te voorkomen. Dat project kreeg de naam Sigmaplan.

Het oorspronkelijke Sigmaplan bestond uit drie maatregelen:

  • dijken ophogen en verstevigen;
  • gecontroleerde overstromingsgebieden aanleggen;
  • een stormvloedkering in Oosterweel aanleggen. Die komt er voorlopig niet, want de baten wegen niet op tegen de kosten.

In 2005 werd het plan geactualiseerd en aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en visies op waterbeheer. De bescherming tegen overstromingen is nog altijd een belangrijk aandachtspunt. Maar behalve voor de veiligheid zorgt het plan voor de ontwikkeling van beschermde natuur. Het heeft ook oog voor de economische rol van de Schelde en voor de recreatiemogelijkheden op en rond de rivier.

Om de vijf jaar starten er nieuwe Sigmaprojecten. In 2030 zou het plan volledig gerealiseerd moeten zijn. Voor elk deelproject van het Sigmaplan bestaat er een detailplanning.

Neem een kijkje op www.sigmaplan.be voor meer info.

Het Sigmaplan is een project van de Vlaamse Overheid. Waterwegbeheerder Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z) heeft de coördinatie in handen. Voor de natuurprojecten bestaat er een nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Omdat het Hedwige-Prosperproject grensoverschrijdend is, gebeurt de uitvoering in samenwerking met Nederland. W&Z, ANB, Provincie Zeeland en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken bereiden de plannen voor dit project voor.