In Perkpolder ontstaat een nieuw buitendijks natuurgebied, met 75 hectare schorren en slikken. Het is er aangenaam wonen en ontspannen. In de zomer van 2015 werd een bres gemaakt in de zeedijk. Die voltooide het werk aan de dijken. Sindsdien stroomt het water van de Westerschelde twee keer per dag de voormalige polder in, op het ritme van het getij. Het water voert slib aan, dat krioelt van de bodemdiertjes. Na verloop van tijd hogen de slikken door de slibafzetting op tot schorren. Dat zorgde al vanaf dag één voor waardevolle Scheldenatuur.

De natuurontwikkeling maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Perkpolder binnen het natuurpakket Westerschelde, een onderdeel van de Ontwikkelingsschets 2010:

  • Er kwamen nieuwe dijken en bestaande werden aangepast. Dat gebeurde zo veel mogelijk met plaatselijke grond, om vervuilende en hinderlijke transporten te vermijden. De nieuwe dijken beschermen tegen overstromingen, en de natuurlijke slibophoging zorgt in het natuurgebied voor een extra veiligheidsbuffer.
  • Ruimtelijke ontwikkeling zal nieuwe economische impulsen aan de regio geven: er komen 250 woningen, 200 deeltijdwoningen, een golfbaan, een jachthaven en een hotel.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van het project Perkpolder of op de Facebook-pagina.

De nieuwe natuur ligt in Perkpolder, in de Nederlandse gemeente Hulst.

De bres in de dijk werd gemaakt in juni 2015. Sindsdien doet de natuur de rest. In september 2015 werden er wegen en fietspaden rond het gebied aangelegd. De ontwikkeling van de woningbouw en de recreatie in Perkpolder loopt door tot 2024.

Rijkswaterstaat en aannemer Van Oord realiseerden het werk aan de dijken, het nieuwe natuurgebied en de nieuwe wegen. De gebiedsontwikkeling in Perkpolder is het resultaat van een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Hulst, Provincie Zeeland, Perkpolder Beheer BV, Waterschap Scheldestromen en projectontwikkelaars.