De gebieden Westerschelde & Saeftinghe vormen samen met zes andere waterrijke gebieden de Deltawateren. Vanwege hun unieke natuurwaarden zijn die gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Westerschelde & Saeftinghe zijn bijvoorbeeld bekend voor hun grootschalige getijdennatuur met geulen, slikken, platen en schorren. Kustvogels vinden er een ideale broed- en overwinteringsplek en heel wat trekvissen groeien er op. Ook zeehonden vinden rustgebieden in de Westerschelde.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De maatregelen die nodig zijn om de natuur in de Westerschelde & Saeftinghe te behouden, staan beschreven in het Natura 2000-beheerplan Deltawateren.

In totaal zijn er zeven gebieden in de Deltawateren beschermd door Natura 2000. Naast Westerschelde & Saeftinghe zijn dat nog Grevelingen, Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Veerse Meer en Oude Maas. De Deltawateren liggen in de provincie Zeeland, het zuidelijke gedeelte van provincie Zuid-Holland en het meest westelijke deel van provincie Noord-Brabant.

Het ontwerpbeheerplan werd in het voorjaar van 2015 ter inzage gelegd, met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Het plan is in 2016 vastgesteld en zes jaar geldig. In 2022 wordt het geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant en stakeholders hebben het beheerplan in samenspraak opgesteld. Het plan en de maatregelen zullen ook worden uitgevoerd in samenwerking met de provincies en terreinbeheerders. De maatregelen zullen bijdragen aan het behoud en het herstel van de natuurwaarden in het hele Schelde-estuarium.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Rijkswaterstaat.