We houden onze havens toegankelijk door te baggeren. De baggerspecie moet ergens naartoe: die wordt teruggestort op andere plekken in het estuarium. Dat gebeurt best slim, zodat ook de natuur profiteert en de veiligheid van omwonenden toeneemt. Om slim te kunnen storten, ontwikkelden Vlaanderen en Nederland de methode van flexibel storten. Die methode wordt sinds de derde Scheldeverruiming toegepast in de Westerschelde. Dat gebeurt onder andere aan de hand van proefstortingen.

Publicaties

Klik hier meteen door naar naar alle publicaties over flexibel storten.

We kiezen de meest geschikte locatie op basis van meetgegevens en nieuwe inzichten om de gebaggerde specie terug te storten. Bij het stortproces hanteren we volgende principes:

 • We storten zoveel mogelijk op plaatranden om het ecologisch waardevolle gebied te vergroten.
 • In tweede instantie storten we in de hoofdgeul.
 • Daarna storten we in de nevengeulen.

De projectgroep flexibel storten staat in voor de opvolging van het flexibel storten. Daarvoor werkt ze nauw samen met de projectgroepen binnen de kerngroep Onderzoek en Monitoring. De projectgroep onderzoekt:

 • de invloed van het terugstorten van baggerspecie in de Westerschelde en de wisselwerking met de natuurlijke zand- en slibverplaatsing. Bodem- en stroommetingen geven daar informatie over.
 • de monitoringresultaten. Die worden gebruikt om de strategie van flexibel storten te verfijnen.

Om de twee jaar presenteert de projectgroep de meetgegevens en belangrijkste bevindingen in een voortgangsrapport. De resultaten worden gebruikt om te bepalen hoe de baggerstortingen de komende jaren het best gebeuren.

 • Technisch baggeroverleg

Ambtenaren van Maritieme Toegang en Rijkswaterstaat zorgen voor het dagelijkse technische beheer van de baggerwerken:

 • Planning en uitvoering van de bagger- en stortwerken;
 • Tijdelijk verleggen van tonnen en boeien voor de werkzaamheden en afstemming met de verkeerscentrales van het Schelde Coördinatie Centrum;
 • Afstemming met kabel- en leidingbeheerders;
 • Afstemming met andere partijen die stortingen uitvoeren;
 • Afstemming met zandwinners;
 • Controleren van correcte opvolging van de Ontgrondingenvergunning en de vergunning volgende de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken.

Het technische baggeroverleg komt één keer om de twee maanden bijeen. Tijdens de verruimingswerken in de Westerschelde was dat één keer per maand.

 • Overleg flexibel storten

Aan het overleg flexibel storten nemen deskundigen deel van Maritieme Toegang, INBO, WL Borgerhout, MDK, RWS Zee en Delta, RWS Waterdienst, Deltares en het NIOZ. Dit overleg is het ‘baggeroverleg’ dat wordt vermeld in het Tracébesluit Verruiming Vaargeul Westerschelde. Het overleg:

 • Volgt de verruimings- en onderhoudswerken op met monitoringgegevens vanuit MONEOS-T;
 • Toetst de monitoringgegevens aan het Protocol flexibel storten – kwaliteitsparameters;
 • Stuurt de stortstrategie bij binnen de randvoorwaarden van de vergunning;
 • Laat andere projectgroepen onderzoek uitvoeren rond waargenomen ontwikkelingen;
 • Schakelt indien nodig de Commissie Monitoring Westerschelde in.
 • Het overleg flexibel storten komt één keer om de twee maanden samen (één keer per maand tijdens de verruimingswerken). Tijdens de bijeenkomsten worden de meetgegevens besproken en besluit het overleg al dan niet om de stortstrategie aan te passen.

Hier kunt u alle publicaties over flexibel storten lezen.

 • Commissie monitoring Westerschelde

Op basis van de tweejaarlijkse voortgangsrapporten geeft de Commissie Monitoring Westerschelde onafhankelijk advies aan het overleg flexibel storten over aanpassingen van de stortstrategie. Op basis daarvan wordt de definitieve voortgangsrapportage vastgesteld.

De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen uit Vlaanderen en Nederland. Ze werd in december 2009 formeel ingesteld en kwam in mei 2010 voor de eerste keer samen.