De Vlakte van de Raan is een zandbank voor de Belgisch-Nederlandse kust die werd aangeduid als Natura 2000-gebied. Om de waardevolle natuur in het gebied te beschermen, stelden Rijkswaterstaat en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken een beheerplan op. Daarin staat welke natuur moet worden behouden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het plan bevat concrete beschermingsmaatregelen voor:

  • zeezoogdieren, zoals de bruinvis, de grijze en de gewone zeehond;
  • trekvissen, zoals de fint, de rivierprik en de zeeprik;
  • de bijzondere leefomgeving.

De Vlakte van de Raan ligt in het mondingsgebied van de Westerschelde, op de grens tussen België en Nederland.

Het ontwerp van het beheerplan ligt klaar sinds de zomer van 2015. In maart 2016 is het beheerplan vastgesteld. Zodra het definitief is, wordt het om de zes jaar geactualiseerd. 

Het beheerplan is opgesteld door Rijkswaterstaat en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Dat gebeurt in nauw overleg met vertegenwoordigers uit de visserij, de recreatiesector, scheepvaart- en havenbedrijven, het vaargeulbeheer, natuurorganisaties en overheden.