De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is samengesteld uit Vlaamse en Nederlandse overheden. Haar colleges en uitvoerend secretariaat kunnen rekenen op het onafhankelijke advies van de Schelderaad.

Colleges van de VNSC

Politiek College

Het Politiek College bepaalt het beleid van de VNSC. Minister Melanie Schultz van Haegen, onder meer bevoegd voor Infrastructuur en Milieu, vertegenwoordigt de Nederlandse regering. Minister Ben Weyts, onder meer bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, vertegenwoordigt de Vlaamse regering.

Ambtelijk College

Het Ambtelijk College bereidt de besluitvorming van het Politiek College voor en voert die besluiten uit. Het coördineert het gemeenschappelijk beleid en is bevoegd voor de aspecten van het estuarium die niet met scheepvaart te maken hebben. Hoge Vlaamse en Nederlandse ambtenaren maken deel uit van het college.

Uitvoerend Secretariaat

Het Uitvoerend Secretariaat geeft organisatorische en administratieve ondersteuning aan het Politiek en het Ambtelijk College. Het voert de taken uit die de colleges hebben uitgestippeld.

 

Werkgroepen van de VNSC

Voor specifieke opdrachten kan het Ambtelijk College werkgroepen oprichten. Op dit moment zijn er vijf aan de slag binnen de VNSC:

  1. Onderzoek en Monitoring: deze werkgroep staat in voor een integraal onderzoeksprogramma. Ze krijgt het advies van de onafhankelijke Commissie Monitoring Westerschelde.
  2. Ontwikkelingsschets 2010: deze werkgroep volgt de projecten en maatregelen uit de Ontwikkelingsschets op.
  3. Nieuwe Sluis Terneuzen: deze werkgroep werkt de bouw uit van de nieuwe sluis die het sluizencomplex veel toegankelijker zal maken. Dat deze Nieuwe Sluis Terneuzen er komt, beslisten Vlaanderen en Nederland in 2012.
  4. Beleid en Beheer: deze werkgroep is de schakel tussen het Ambtelijk College en de werkgroepen van de VNSC. Ze is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het Verdrag inzake samenwerking ten aanzien van het beleid en beheer van het Schelde-estuarium.
  5. Langetermijnperspectief Natuur: de VNSC werkt samen met een groep stakeholders aan een systeemanalyse van de toestand van de natuur in het Schelde-estuarium. De systeemanalyse resulteert in een advies aan de VNSC over de vervolgaanpak voor het thema natuur.
  6. Langetermijnperspectief Toegankelijkheid: de VNSC werkt samen met stakeholders aan een systeemanalyse over de capaciteit en toegankelijkheid van de Scheldehavens en de vaarwegen. De systeemanalyse resulteert in een advies aan de VNSC over de vervolgaanpak voor het thema toegankelijkheid.

organogram2