Zeespiegelstijging en waterveiligheid

De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel beïnvloeden het Schelde-estuarium in grote mate. Denk maar aan de toegenomen kans op overstromingen. In het algemeen gaat er veel aandacht naar waterveiligheid. Menselijke ingrepen in het kust- en mondingsgebied, bijvoorbeeld tegen de toenemende getijslag, kunnen stroomopwaarts een grote impact hebben. Om te vermijden dat ingrepen alleen lokaal soelaas brengen en elders de situatie zouden verslechteren, moeten verschillende onderzoeksprogramma's zorgvuldig op elkaar worden afgestemd, met aandacht voor maatregelen op korte en lange termijn.

Wat wordt er onderzocht?

Het onderzoek naar de zeespiegelstijging en de waterveiligheid focust op:

  • de waterveiligheidsstrategieën en het waterveiligheidsbeleid in Vlaanderen en Nederland, met bijzondere aandacht voor het kust- en voordeltagebied;
  • de manier waarop we die strategieën op elkaar kunnen afstemmen;
  • de zandvoorraden aan kusten en monding en het verband met de kustveiligheid.