Capaciteit van de vaarweg

Door de groei van de Scheldehavens en de mondiale schaalvergroting maken meer en grotere schepen gebruik van de vaargeul van de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde. Wellicht zullen steeds meer getijonafhankelijke maar ook getijafhankelijke schepen de Scheldehavens binnenvaren. Een capaciteitsstudie moet uitwijzen of de vaargeul de verwachte veranderingen in de vloot van de zee- en binnenschepen aankan zonder de vlotheid en veiligheid in het gedrang te brengen.

Wat wordt er onderzocht?

De capaciteitsstudie wil:

  • de capaciteit van de vaarweg vandaag en in 2035 berekenen;
  • oplossingen formuleren voor mogelijke knelpunten.

De opvolging en begeleiding van de studie gebeurt door de werkgroep Begeleidingscommissie Capaciteitsstudie. Daarin zetelen vertegenwoordigers van de beleidsdepartementen, de Scheldehavens, werkgeversorganisaties, het loodswezen, Rijkswaterstaat en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Om het correcte procesverloop te bewaken, wordt ook een onafhankelijke reviewcommissie samengesteld. Concreet zal de commissie zorgdragen voor een methodologisch correcte uitvoering van de studie. Ze staat daarbij in voor de wetenschappelijke kwaliteit van het gehanteerde instrumentarium.