Het onderzoeksprogramma van de roadmap bestaat uit drie speerpunten:

  • Sedimentbehoud in het hele estuarium
  • Klimaatverandering
  • Inzicht in het behalen van natuurdoelen

Op deze pagina lees je meer over de uitdagingen en activiteiten voor ‘Sedimentbehoud in het hele estuarium’.

Uitdaging

In het Schelde-estuarium worden jaarlijks grote hoeveelheden sediment (zand en slib) gebaggerd en gestort ten behoeve van het onderhoud van de vaargeul. Dit gebeurt vanuit een zorgvuldige en grensoverschrijdende aanpak. Baggeren en storten leidt tot ingrijpende veranderingen in de bodem, wat impact heeft op de veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid van het estuarium. Daarnaast speelt de zeespiegelstijging in de toekomst een belangrijke rol ten aanzien van deze drie punten.

Bij het beheer van het estuarium ligt de focus daarom op maatregelen die het sediment in het Schelde-estuarium houden en zo optimaal mogelijk in het estuarium te verdelen. Bij het behoud van sediment gaat het voornamelijk om het beperken van de zandwinning en het zo optimaal mogelijk voor natuur, veiligheid en toegankelijkheid verdelen van het sediment in het estuarium. Onderzoek naar hoe de stortstrategie hiervoor moet worden ingericht wordt door Nederland en Vlaanderen gezamenlijk uitgevoerd.

Activiteiten

Sedimentbalans

De sedimentbalans legt de wijzigingen in de sedimentvoorraad van een bepaald gebied vast. Voor de Westerschelde wordt deze jaarlijks opgesteld, voor de Zeeschelde en de monding wordt dit niet jaarlijks gedaan. De komende jaren wordt onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in:

  • de sedimentbalans van het hele Schelde-estuarium over de laatste decennia;
  • de samenhang met sedimentvoorraad in het kustgebied;
  • het onderscheid in zand en slib in relatie tot deze balansen.

Stortstrategie onderhoud vaargeul (01.2019 – 12.2019)

In 2021 moet er een nieuwe vergunningaanvraag voor het onderhoud van de vaargeul in de Westerschelde worden ingediend. Een nieuwe stortstrategie maakt hier onderdeel van uit. Voor de nieuwe stortstrategie is meer inzicht nodig in de hydrodynamische en morfologische ontwikkelingen als gevolg van storten in diepe delen van de vaargeul. Voor de vergunningsaanvraag worden modelscenario’s doorgerekend met numerieke modellen om zo meer inzicht te krijgen in het effect van deze stortstrategie.

Dwarsstromingen Zuidergat

Uit oogpunt van veiligheid is er behoefte om de dwarsstromingen in het Zuidergat beter te voorspellen. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak en mogelijke oplossingen van dit probleem. Daarnaast wordt er ook onderzoek gevoerd naar de oorzaken van de verondieping van nevengeulen en de consequenties daarvan voor de nautische veiligheid.

Meer informatie

Hieronder volgen links naar relevante artikelen en rapporten.