De natuur in het Schelde-estuarium is zeldzaam. Vlaanderen en Nederland zetten daarom samen in op de bescherming en ontwikkeling ervan. In het kader van de Agenda voor de Toekomst hebben ze afgesproken om werk te maken van een gedragen visie op natuurontwikkeling. Een breed maatschappelijk draagvlak is immers onontbeerlijk om de veerkracht van de natuur op lange termijn te garanderen. Daarom bereidt de VNSC samen met de stakeholders in het Schelde-estuarium een Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) voor.

Deelnemers

De deelnemersgroep van LTP-N bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, recreatie, burgerinitiatieven, havenbedrijven, kennisinstituten, overheden en VNSC-ers.

Systeemanalyse

Stakeholders en VNSC maken samen een systeemanalyse van de natuur: hoe werkt het estuarium, hoe ontwikkelen de planten en dieren zich en kunnen we die ontwikkelingen verklaren? Die
gezamenlijke kennis wordt benut bij het vaststellen of de natuur robuust en veerkrachtig is. Dit gebeurt door middel van gezamenlijk feitenonderzoek, ook wel 'joint fact finding' genoemd.

Advies

De systeemanalyse resulteert in een advies aan de VNSC over de vervolgaanpak van het LTP-N. Dat advies wordt in nauw overleg met de stakeholders opgesteld. Het advies omvat een beschrijving van de toestand en de ontwikkeling van de Scheldenatuur en de betekenis ervan voor de langetermijndoelstelling van de VNSC om robuuste en veerkrachtige Scheldenatuur te ontwikkelen. Als zich knelpunten voordoen, omvat het advies ook een oriëntatie op de aanpak daarvan voor de volgende stap van het LTP-N. Het advies wordt in nauw overleg met de stakeholders opgesteld.