Het onderzoeksprogramma van de roadmap bestaat uit drie speerpunten:

  • Sedimentbehoud in het hele estuarium
  • Klimaatverandering
  • Inzicht in het behalen van natuurdoelen

Op deze pagina lees je meer over de uitdagingen en activiteiten voor ‘Inzicht in het behalen van natuurdoelen’.

Uitdaging

De natuur in het Schelde-estuarium is zeer waardevol. De VNSC stelt zich als belangrijk doel een ‘robuuste en veerkrachtige natuur’. Dit betekent dat unieke planten en diersoorten beschermd blijven en zich verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor is het van belang om optimale omstandigheden en randvoorwaarden te creëren, zodat het systeem ‘ecologisch kan functioneren’. Dit houdt in dat alle schakels in het voedselweb aanwezig zijn zodat er energie-overdracht kan plaatsvinden tussen de verschillende (trofische) soortgroepen.

Activiteiten

De focus van dit speerpunt ligt op het begrijpen van het functioneren van het ecosysteem: heeft het ecosysteem voldoende capaciteit om de vooropgestelde natuurdoelen te behalen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt gekeken naar de verschillende onderdelen van het ecosysteem:

Variaties in troebelheid door omgevingsfactoren

Dit onderdeel is toegespitst op het vaststellen van de ontwikkelingen van het zoutgehalte en het zwevende stofgehalte en de evolutie daarvan over de laatste jaren.

Bepalende parameters voor de primaire productie

Dit onderdeel resulteert in inzicht in factoren die de primaire productie bepalen en een verklaring van de waargenomen ontwikkelingen in relatie tot de primaire productie.

Effect van golven op habitatkwaliteit

Vaststellen van het relatieve belang van wind- en scheepsgolven en het belang van golven voor sedimentbeweging en habitatgeschiktheid voor bodemdieren.

Gebruik intertidaalgebied door vogels (Habitatmapping intertidaal)

Dit onderdeel resulteert in inzicht in de draagkracht van de intertidale habitats (platen en slikken) voor vogels. Het habitatmapping onderzoek in de Zeeschelde richt zich op de relatie tussen de abiotische factoren en het voorkomen van bodemdieren enerzijds en watervogels anderzijds. In de Westerschelde zijn laagwatertellingen van vogels opgestart in 2018 voor een periode van 3 jaar.

Limiterende factoren hogere soorten / Verstoringsonderzoek

In dit onderdeel wordt een verklaring gezocht waarom het voorkomen van bepaalde vogelsoorten lager ligt dan verwacht. Verstoring is de belangrijkste factor gebleken, naast voedselbeschikbaarheid, voor de draagkracht (van specifieke gebieden) voor vogels. Het onderzoek naar een verstoringsindex is in 2018 gestart en loopt door.

Meer informatie

Hieronder volgen links naar relevante artikelen en rapporten.