De VNSC heeft de Agenda voor de Toekomst ontwikkeld om een antwoord te formuleren op de naderende uitdagingen in het Schelde-estuarium. Deze agenda start met een ambitieus onderzoeksprogramma. De stakeholders worden al vanaf het begin proactief betrokken.

Om in de toekomst de nodige en de juiste beslissingen te kunnen nemen, moet er eerst nog meer onderzoek gebeuren. De werkgroep Onderzoek en Monitoring staat in voor de coördinatie en de afstemming van het onderzoek, en voor de monitoring langs beide kanten van de grens.

De onderzoekers gebruiken de resultaten van de monitoring van de morfologische, hydrologische en ecologische ontwikkeling van het Schelde-estuarium als feitenmateriaal. Het wetenschappelijk onderzoek leidt tot concrete projecten. Projecten in uitvoering worden op hun beurt getoetst en gemonitord.

De werkgroep Onderzoek en Monitoring stemt ook de verschillende projectgroepen op elkaar af. Deze projectgroepen

  • bestaan uit deskundigen uit Vlaanderen en Nederland die ervaring hebben op het terrein;
  • opereren onder de verantwoordelijkheid van een Nederlandse én een Vlaamse projectleider;
  • voeren onderzoek uit.

Grondig onderzoek is ook een belangrijke voorwaarde om bijvoorbeeld baggervergunningen te krijgen. De uitkomsten van onderzoek worden ter beoordeling an voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie Monitoring Westerschelde.

De problemen en knelpunten waar de beleidsmakers en beheerders van het Schelde-estuarium mee te maken krijgen, zijn dezelfde als die in andere estuaria. Vandaar de geregelde kennisuitwisseling. Binnen het Europese Interreg-project TIDE (Tidal River Development) werden vier estuaria met elkaar vergeleken: Elbe, Weser, Schelde en Humber. Dat vergroot het inzicht in het systeem van het Schelde-estuarium. Projecten kunnen ook beter worden ingevuld. Omgekeerd kunnen de talrijke onderzoeken in het Scheldegebied beleidsmakers en de beheerders van andere estuaria helpen om kennis en ervaring op te doen.

De Agenda voor de Toekomst en het daaraan gekoppelde onderzoek wordt de ruggengraat van het overleg met de Schelderaad. In de Schelderaad zitten alle partijen samen aan tafel. Lokale en regionale overheden, havenbedrijven, natuur- en landbouworganisaties: ze krijgen allemaal een stem. Hun proactieve betrokkenheid is essentieel voor een consensus over de feiten over het estuarium. Ze vormt daarmee de basis voor een breed maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak.